Cách Ghi danh

Victoria

Ở Victoria, quý vị cần ghi danh trong vòng 21 ngày kể từ khi quý vị đủ điều kiện để bỏ phiếu. Quý vị có thể đăng ký nếu quý vị 17 tuổi và quý vị sẽ được tự động đăng ký khi quý vị đủ 18 tuổi.

Quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu nếu:

  • là công dân Úc
  • từ 18 tuổi trở lên và
  • đã ở Victoria hơn một tháng.

Ghi danh như thế nào?

Có ba cách ghi danh bỏ phiếu khác nhau:

  • Quý vị có thể ghi danh trực tuyến thông qua trang web của Ủy ban Bầu cử Úc
  • Quý vị có thể đăng ký tải biểu mẫu và gửi qua đường bưu điện đến Reply Paid 66506 Melbourne VIC 8001 (quý vị không cần dán tem) hoặc qua điện thư elector@vec.vic.gov.au
  • Quý vị cũng có thể được ghi danh trực tiếp

Biểu mẫu ghi danh áp dụng cho các cuộc bầu cử liên bang và bất kỳ tiểu bang, vùng lãnh thổ hoặc chính quyền địa phương nào có liên quan, vì vậy quý vị chỉ cần đăng ký một lần. Quý vị sẽ cần cập nhật bất kỳ chi tiết liên quan nào, ví dụ: nếu quý vị thay đổi địa chỉ của mình.

Các loại ghi danh cá biệt

Danh mục này áp dụng cho những người có nhu cầu đặc biệt hoặc có hoàn cảnh cụ thể có thể ảnh hưởng đến việc đăng ký. Ví dụ: nếu quý vị không có địa chỉ cố định. Quý vị có thể kiểm tra xem quý vị có đáp ứng các tiêu chuẩn này hay không và để ghi danh vào một danh mục đặc biệt nhấn vào đây.

Bạn có thích đăng ký bằng ngôn ngữ của bạn không?

Ủy ban Bầu cử Victoria (Victorian Electoral Commission) có sẵn các mẫu đơn ghi danh bằng 20 ngôn ngữ cộng đồng. Quý vị có thể tải mẫu đơn bằng ngôn ngữ của mình tại đây và gửi qua đường bưu điện đến Reply Paid 66506 Melbourne VIC 8001 (quý vị không cần dán tem) hoặc qua điện thư qua địa chỉ elector@vec.vic.gov.au

Cử tri ẩn địa chỉ

Nếu quý vị nghĩ rằng sự an toàn của quý vị hoặc sự an toàn của gia đình quý vị có thể gặp rủi ro nếu địa chỉ của quý vị được công khai trong danh sách bầu cử, quý vị có thể nộp đơn xin trở thành một cử tri ẩn địa chỉ. Tên của quý vị sẽ được ghi trên danh sách bầu cử, nhưng không ghi địa chỉ của quý vị. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị rằng các thành viên khác trong gia đình đăng ký tại địa chỉ của quý vị có cùng tên gia đình cũng trở thành cử tri ẩn địa chỉ. Đơn được cứu xét trên cơ sở từng trường hợp.

Nếu sự an toàn của quý vị đang bị đe dọa và cần đơn đăng ký của mình được xem xét khẩn cấp, quý vị có thể gọi 1300 805 478.