Tham gia

Quý vị có thể tham gia vào cuộc trưng cầu dân ý và bầu cử bằng cách làm việc cho AEC với tư cách là một nhân viên tạm thời.Công việc này gồm:

  • công việc có lương
  • cơ hội làm việc ngắn hạn
  • đào tạo và hỗ trợ trong khi làm việc
  • một kinh nghiệm làm việc độc đáo và một cơ hội để đạt được các kỹ năng mới

Các công việc sẵn có:

  • Nhân viên phòng phiếu – tiếp đón cử tri, kiểm tra tên trong danh sách cử tri, phát phiếu bầu, bảo vệ thùng phiếu và hỗ trợ các hoạt động cuối ngày.
  • Nhân viên thùng phiếu lưu động, bao gồm bỏ phiếu lưu động từ vùng xa - làm việc như một phần của nhóm tiến hành bỏ phiếu ở nhiều địa điểm, bao gồm các địa điểm xa xôi và viện dưỡng lão, thực hiện các nhiệm vụ tương tự như nhân viên phòng phiếu.
  • Người giúp bỏ phiếu lưu động từ vùng xa – pcung cấp mối liên lạc và hỗ trợ trong cộng đồng cho nhóm lưu động từ vùng xa.

Để tìm hiểu thêm về các vai trò này và đăng ký công việc nào quý vị muốn tại: https://www.aec.gov.au/employment/working-at-elections/index.htm