اشتراک کیدو

شیمو می تنید به حیث یک کارمند موقت قد AEC کار کیده د همه پرسی و انتخابات سهم بیگرید. ای نوع کار شامل موارد زیر موشه:

  • کارِ با تنخاه
  • فرصتای کاری کوتاه-مدت
  • آموزش و حمایت د-محل-کار
  • یک تجربه کاری نمونه و یک فرصت بلده یادگرفتون مهارتای نو

یک مجموعه ای از نقش های کاری قابل دسترس استه:

  • کارمندای مرکزای رای گیری – قبال از رای دهندا، چک کیدون نام د لیست رای دهندا، تقسیم کیدون ورقای رای گیری، نگهبانی از صندوقای رای گیری، و کمک د فعالیتای آخیر روز.
  • کارمندای سیار رای گیری، به شمول رای گیری سیار دوردست – کار به حیث بخشی از تیم که رای گیری ره د تعداد زیادی از مکان ها اجرا مونن، به شمول مکان های دوردست و خانای سالمندا، کارایی ره رقم کارمندای مرکز رای گیری وری انجام میدیان.
  • - دستیاران رای گیری سیار دوردست – یک نقطه تماس و حمایت ره د بین جامعه بلده تیم سیار دوردست فراهم مونه.

د باره ازی نقشای کاری مالومات زیادتر پیدا کیده و علاقمندی خوره ثبت کید: https://www.aec.gov.au/employment/working-at-elections/index.htm