طریقه رای ددو

یک همه پرسی چی رقم تصمیم گیری موشه

بلده ازیکه یک همه پرسی تصویب شونه، و قانون اساسی تغییر کنه، یک اکثریت دوبرابر لازم استه. یک اکثریت دوبرابر(Double Majority) به ای معنی ازی استه که:

 1. یک اکثریت سرتاسری (بیشتر از نیمی) از تمام رای دهندا از تمام ایالتا و قلمروا رای «اری» بیدین .

  و
   
 2. یک اکثریت (بیشتر از نیمی) از رای دهندا د اکثریت ایالتا رای «اری» بیدیان (ای به ای معنی که از شش ایالت حداقل چار دنه شی سرتاسری رای «اری» بیدیان)

رای نفرایی که د قلمرو پایتخت (ACT)، قلمرو شمالی (NT) و هر قلمرو بیرونی استرالیا زندگی مونن فقط به طرف اکثریت ملی حساب موشه.

اگه یک «اکثریت دوبرابر» بدست نه ماد، یک همه پرسی نمی تینه قانون اساسی ره تغییر بیدیه.

نام نویسی بلده رای گیری

بلده رای ددو د همه پرسی شیمو باید د لیست رای دهندای AEC باشید. ای ره فهرست انتخاباتی موگیه. اگه قبلاً نام نویسی کیده باشید، نام شیم از قبل د لیست رای دهندا بلده یک همه پرسی استه.

پروسه نام نویسی بلده یک همه پرسی قد نام نویسی بلده یک انتخابات ایالتی یا فدرال یک رقم استه. بلده طریق نام نویسی به ای نشانی مراجعه کید: https://harmonyvotes.org.au/haz/how-to-enrol/federal/

پروسه رای گیری

وقتی که د یک مرکز رای گیری میرسید

وقتی که د یک مرکز رای گیری میرسید، نفرایی رای گیری نام شیم ره از لست رای دهندا پیدا کیده و شیموره کمک خاد کد.بلده کمک د پیدا کیدون نام شیم از لیست، از شیمو یک چند سوال پرسیده خواد شد:

 1. نام کامل شیم چیزه،
  ای به معنی نام اول و نام دوم، یا «نام رای گیری» شیم استه.باضی سردرگمی شاید بین نامای اولی و نام فامیلی پیدا شونه. اگه فکر مونید که احتمال ازی وجود دیره، و نام شیم از لیست پیدا نموشه، بلده کارمندای رای گیری پیشنهاد کید که جای نام فامیلی شیم ره قد نام اولی شیم بدل کده د لیست تایید شده توغ کنه.اگه نام شیم هنوزم د لیست پیدا نموشه، هنوزم می تنید رای بیدید. کارمندای رای گیری بلده شیم موگیه که باید چیز کار کنید.
 2. د کجا زندگی مونید؟
  ای به معنی آدرسی استه که شیمو د وقت ثبت نام کیدون رای گیری دیده بودید
 3.  آیا د ای همه پرسی قبلاً رای دیدید؟
  ای سوال ازی خاطر موشه که شیمو د یک همه پرسی فقط می تنید یکدفه رای بیدید.

یکدفه که نام شیم د لست پیدا شد و بله نام شیم علامت زیده شد، ورقای انتخاباتی شیم قد سوالای همه پرسی نوشته شده د بله شی، بلده شیم دده موشه.

چی رقم رای بیدی

وقتایی که د یک همه پرسی رای می دید، اگه ای تغییر ره تایید مونید، د بله ورق رای گیری «YES» نوشته مونید؛ اگه ای تغییر ره تایید نه مونید، «NO» نوشته مونید.

شیمو می تنید رای گیری خوره د وب سایت AEC تمرین کنید: https://www.aec.gov.au/voting/how_to_vote/practice/practice-referendum.htm

یکدفه که جواب خوره بلده سوال د ورق رای گیری نوشته کدید، ازوباد ای ورق ره د بین صندوق رای گیری یا صندوق انتخاباتی میندزنید. رای ها د بین ازی صندوق تا وقتی مومنه که AEC آماده حساب کیدون شی شونه.