ကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဒ်လဲၣ်

တၢ်ဟံးန့ၢ်ကမျၢၢ်အတၢ်ဘၣ်သးန့ၣ်တၢ်ဆၢတဲၥ်မၤအီၤဒ်လဲၣ်

ဒ်သိးတၢ်ဟံးန့ၢ်ကမျၢၢ်အတၢ်ဘၣ်သးတၢ်ကအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်အီၤအဂီၢ်ဒီးထံကီၢ်တၢ်ဘျၢသဲစးခိၣ်သ့ၣ်ကဆီတလဲသးကသ့အဂီၢ်,တၢ်ကလိၣ်ဘၣ်၀ဲပှၤအနီၣ်ဂံၢ်အအါကတၢၢ်ခံစးန့ၣ်လီၤ. ‘ပှၤနီၣ်ဂံၢ်အအါကတၢၢ်ခံစး’အခီပညီမ့ၢ်၀ဲ-

 1. ပှၤအနီၣ်ဂံၢ်အအါကတၢၢ်ခဲလၢၥ်ခဲဆ့(အါန့ၢ်ဒံးတ၀ၥ်)လၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိလၢကီၢ်စဲၣ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤလၢအပၢလီၤအသးခဲလၢၥ်အပူၤကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢအမ့ၢ်၀ဲဒၣ် ’မ့ၢ်’

  ဒီး
   
 2. ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိ အအါကတၢၢ် (အါန့ၢ်ဒံးတ၀ၥ်)လၢပှၤအနီၣ်ဂံၢ်အအါကတၢၢ်လၢကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်အပူၤဟ့ၣ်တၢ်ဖး လၢအမ့ၢ် ’မ့ၢ်’ (တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်၀ဲအစှၤကတၢၢ်ကီၢ်စဲၣ်လွံၢ်ဘ့ၣ်လၢဃုဘ့ၣ်အပူၤန့ၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးခဲလၢၥ်ခဲဆ့မ့ၢ်၀ဲ’မ့ၢ်’

ပှၤဃုထၢတၢ်ဖးဖိလၢအအိၣ်ဖဲ ACT အပူၤ, NT ဒီ’အီးစထြ့လယါအလီၢ်က၀ီၤလၢအပၢလီၤအသးတဖၣ်ဘၣ်တၢ်ဂံၢ်ဒွးအီၤပၣ်ဃုၥ်၀ဲဖဲထံကီၢ်အပှၤနီၣ်ဂံၢ်အအါကတၢၢ်အပူၤဧိၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲ’ပှၤနီၣ်ဂံၢ်အအါကတၢၢ်ခံစး’မ့ၢ်တပှဲၤထီၣ်၀ဲဘၣ်န့ၣ်,တၢ်ဟံးန့ၢ်ကမျၢၢ်အတၢ်ဘၣ်သးတခါအံၤ

ဆီတလဲအီးစထြ့လယါတၢ်ဘျၢသဲစးခိၣ်သ့ၣ်တသ့ဘၣ်.

ဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဂီၢ်

လၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢကမျၢၢ်တၢ်ဃုထၢဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဟံးန့ၢ်ကမျၢၢ်အတၢ်ဘၣ်သးတခါအဂီၢ်,, နမံၤကဘၣ်အိၣ်၀ဲဖဲ AEC အပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိအမံၤစရီအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤတၢ်ကိးအီၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအမံၤသၣ်စရီန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်ဆဲးလီၤဘၣ်နမံၤလၢအပူၤကွံၥ်လံတခီ, နမံၤကအိၣ်ပာ်လံလၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအမံၤစရီလၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဟံးန့ၢ်ကမျၢၢ်အတၢ်ဘၣ်သးတခါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကျိၤကျဲလၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲတၢ်ဟံးန့ၢ်ကမျၢၢ်အတၢ်ဘၣ်သးလၢတၢ်ကဆီတလဲထံကီၢ်တၢ်ဘျၢသဲစးခိၣ်သ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီဒ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢကီၢ်စဲၣ်မ့တမ့ၢ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအပူၤအသိးန့ၣ်လီၤ. မၤလိဘၣ်ဃးကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်ဖဲအံၤ-https://harmonyvotes.org.au/how-to-enrol/federal/

တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအကျိၤအကျဲ

ဖဲနဟဲတုၤဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်

ဖဲနဟဲတုၤဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်န့ၣ်, ပှၤမၤစၢၤတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဖၣ်ကဃုကွၢ်နမံၤလၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိအမံၤစရီအပူၤဒီးကမၤစၢၤနၤန့ၣ်လီၤ. လၢကမၤစၢၤဃုနမံၤလၢစရီအပူၤအဂီၢ်, တၢ်ကသံကွၢ်နၤတၢ်သံကွၢ်စှၤဖျၢၣ်-

 1. နမံၤအလၢအပှဲၤမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. (တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်၀ဲနမံၤအခီၣ်ထံးဒီးမံၤလီၤစၢၤ, မ့တမ့ၢ် န’ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအမံၤ’န့ၣ်လီၤ.)
  တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်လၢမံၤလီၤစၢၤဒီးမံၤခီၣ်ထံး/တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤကအိၣ်သ့သ့ၣ်သ့ၣ်လီၤ. ဖဲနမ့ၢ်ဆိမိၣ်လၢတၢ်အိၣ်သးအါလၢနမံၤတၢ်ဃုအီၤမ့ၢ်တဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်, ဟ့ၣ်ကူၣ်ပှၤမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်လၢအကွၢ်ဃုခိၣ်ခံက့ၤနတၢ်လီၤစၢၤဒီးမံၤခီၣ်ထံးဖဲအကွၢ်ဃုနမံၤလၢစရီလၢတၢ်ကွဲးနီၣ်ပာ်ပနီဃာ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဖဲနမံၤန့ၣ်တၢ်ဃုအီၤလၢစရီအပူၤမ့ၢ်တဘၣ်ဒံးန့ၣ်, နဟ့ၣ်တၢ်ဖးသ့ဒံး၀ဲလီၤ. ပှၤမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်ကတဲဘၣ်နၤလၢကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.
 2. နအိၣ်ဖဲလဲၣ်. (တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်၀ဲနလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးလၢနဟ့ၣ်ထီၣ်ဖဲနဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ).
 3. မ့ၢ်နဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဖးလၢတၢ်ဟံးန့ၢ်ကမျၢၢ်အတၢ်ဘၣ်သးတခါအံၤအဂီၢ်လံဧါ.(တၢ်အံၤတၢ်သံကွၢ်အီၤခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ် တၢ်ဖးဖဲတၢ်ဟံးန့ၢ်ကမျၢၢ်အတၢ်ဘၣ်သးလၢ

  တၢ်ကဆီတလဲထံကီၢ်တၢ်ဘျၢသဲစးမိၢ်ပူၤအပူၤအံၤသ့ထဲတဘျီဧိၤအဃိလီၤ.

တုၤတၢ်ထံၣ်န့ၣ်နမံၤလၢစရီအပူၤလံတစုဒီးနမံၤန့ၣ်တၢ်တိၤနီၣ်အီၤ၀ံၤ, တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤနၤဒီးတၢ်ဖးအစးခိအက့တဖၣ်ဃုၥ်ဒီးတၢ်ဟံးန့ၢ်ကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်သးအဂီၢ်တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ကအိၣ်လၢအလိၤန့ၣ်လီၤ.

ကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဒ်လဲၣ်

ဖဲနတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢတၢ်ဟံးန့ၢ်ကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်သးလၢတၢ်ကဆီတလဲဘၣ်သးထံကီၢ်တၢ်ဘျၢသဲစးခိၣ်သ့ၣ်အဂီၢ်အခါ, ဖဲနမ့ၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိၥ်၀ဲတၢ်ဆီတလဲတခါအံၤတခီနကွဲးလီၤ’မ့ၢ်’, နမ့ၢ်တအၢၣ်လီၤတူၢ်လိၥ်တၢ်ဆီတလဲတခါအံၤတခီနကွဲးလီၤ ‘တမ့ၢ်ဘၣ်’ လၢတၢ်ဖးအစးခိအလိၤန့ၣ်သ့လီၤ.

နကၠီးလိကွဲးလီၤနတၢ်ဖးလၢ AEC အပှၥ်ယဲၤအပူၤသ့ဖဲ-https://www.aec.gov.au/voting/how_to_vote/practice/practice-referendum.htm

တုၤနကွဲးလီၤနတၢ်စံးဆၢလၢတၢ်သံကွၢ်ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအစးခိက့အလိၤ၀ံၤအခါ, နကထၢနုၥ်လီၤစးခိက့န့ၣ်ဆူတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးတလါအဒၢပူၤန့ၣ်လီၤ. တလါအဒၢအံၤကအိၣ်ဒီးတၢ်ဖးအလံာ်က့တဖၣ်တုၤလီၤလၢ AEC န့ၣ်အိၣ်ကတီၤအသးလၢကဂံၢ်ဒွး၀ဲတစုလီၤ.