ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖး

ဖဲတၢ်ဟံးန့ၢ်ကမျၢၢ်အတၢ်ဘၣ်သးလၢတၢ်ကဆီတလဲထံကီၢ်တၢ်ဘျၢသဲစးအကတီၢ်န့ၣ်, ပှၤတဲတၢ်ဒီးတၢ်ကွဲးအိၣ်၀ဲအါမံၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤကမ့ၢ်ခီဖျိကွဲၤလ့လိၤ, ကမျၢၢ်တၢ်ရၤလီၤ, လံၥ်တၢ်ကစီၣ်, မ့တမ့ၢ်ဒ်အမ့ၢ်တၢ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဃုၥ်ဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤတနီၤဘၣ်တဘၣ်အရ့ကဒိၣ်၀ဲလၢကဆိမိၣ်လၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တနီၤနီၤကကမၣ်၀ဲသ့သ့ၣ်သ့ၣ်, ကမ့ၢ်ဘၣ်ဖုးတၢ်သတူၢ်ကလၥ်မ့တမ့ၢ်, လၢတၢ်ဂ့ၢ်တနီၤအပူၤ, တၢ်ကမၤအီၤပှဲၤတၢ်ပညိၣ်တိာ်ပာ်လိၤလိၤန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢနကဆိကမိၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢနထံၣ်ဒီးနၢ်ဟူလၢကဃုသ့ၣ်ညါမ့ၢ်နနၥ်အီၤသ့လၢကမၤစၢၤနတၢ်ဆၢတဲၥ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မနုၤလၢကဘၣ်ဆိမိၣ်ထီၣ်ဖဲကွၢ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်-

  • လၢနနၥ်န့ၢ်အီၤသ့-မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဟဲလၢတၢ်အဂံၢ်ခီၣ်ထံးအအိၣ်လၢနနၥ်န့ၢ်အီၤသ့မ့တမ့ၢ်သ့ၣ်ညါပၥ်ပနီၣ်အီၤသ့တခါန့ၣ်ဧါ.
  • ဖဲတကီၢ်ခါ-တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ်တၢ်စဲးကျံးထုးထီၣ်ရၤလီၤအီၤဆံးယံၥ်လံလဲၣ်.
  • ပူၤဖျဲး၀ဲ- တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ်ကမ့ၢ်ဘၣ်ဖုးတၢ်လံၣ်တၢ်လီသ့ဧါ.

ဖဲ တၢ်ဟံးန့ၢ်ကမျၢၢ်အတၢ်ဘၣ်သးလၢတၢ်ကဆီတလဲဘၣ်သးထံကီၢ်တၢ်ဘျၢအသဲစးခိၣ်သ့ၣ်အဂီၢ်အခါ, AEC အပှၥ်ယဲၤအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအကမၣ်အတၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢအပၥ်ဖျါထီၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအကမၣ်တဖၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဟံးန့ၢ်ကမျၢၢ်အတၢ်ဘၣ်သးလၢတၢ်ကဆီတလဲထံကီၢ်

တၢ်ဘျၢသဲစးခိၣ်သ့ၣ်အဂီၢ်အကျိၤအကျဲအဒိတဖၣ်-https://www.aec.gov.au/media/disinformation-register.htm

လၢတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲအါထီၣ်အဂီၢ်, န  ထုးထီၣ်ဖးလၢလီကျိၤခိၣ်) ပတုၥ်ဒီးဆိကမိၣ်ထီၣ် လံၥ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤလၢတၢ်မၤန့ၢ်အီၤလၢကျိၥ်အါကလုၥ်သ့၀ဲ-