اطلاع رسانی رای شیم

د دوران همه پرسی، خیلی چیزایی زیادی د باره طریق رای ددون شیم گفته و نوشته موشه. ای میتینه د رادیو، د رسانای اجتماعی، د مجله خبری، یا یک بخشی از گفتگو قد مردمای دیگه باشه.

باضی ازی مالومات شاید بلده شیم مهم باشه که د باره شی فکر کنید. ولی باضی مالومات شاید به طور تصادفی یا د باضی موارد عمداً، نادرست باشه.

ای مهم استه که مالوماتی ره که مینگرنید یا می شنوید د نظر گرفته د باره شی فکر کید که اگه بی تنید بله شی اعتماد کیده و ازشی د تصمیم گیری خو استفاده کنید.

د وقت مشاهده مالومات د چی چیزی توجه کنیم:

  • قابل اعتماد: : آیا ای مالومات از یک منبع قابل اعتماد و شناخته شده استه؟
  • تازه: : وقت ای مالومات نشر شده بود؟
  • بی خطر: : آیا امکان شی استه که ای مالومات کلاهبرداری باشه؟

د دوران همه پرسی ها، وب سایت AEC یک فهرستی از مالومات نادرست ره دیره که نمونای از مالومات نا درست ره د باره پروسه همه پرسی لیست مونه: https://www.aec.gov.au/media/disinformation-register.htm

بلده مشوره و کمک، می تنید ورقه مالوماتی «توقف کیدهد و توجه کنید (Stop and Consider)» ره دانلود کنید که د زیبونای زیادی قابل دسترس استه.

(AEC - Stop and Consider Factsheet) توقف کیدهد و توجه کنید