همه پرسی یا ریفراندم چیز استه؟

قانون اساسی

قانون اساسی استرالیا مجموعه ای از قانونا استه که توسط ازو استرالیا اداره موشه. ای یک سند مهم استه چره که ای هر قانون دیگه ره برطرف کده می تینه و پارلمان ای ره تغییر دده نمی تینه.
قانون اساسی د 1 جنوری 1901 اجرائی شد و دارای هشت فصل استه.
باوجودیکه ای قانون اساسی به پارلمان اجازه میدیه که قانونا ره جور کنه  و تغییر بیدیه، قانون اساسی خود شی فقط می تینه توسط یک همه پرسی تغییر کنه.
شیمو می تنید د باره قانون اساسی زیادتر د ویب سایت Australian Electoral Commission (کمسیون انتخابات استرالیا) (AEC) مالومات پیدا کنید

همه پرسی یا ریفراندم چیز استه؟

یک رای که بلده تغییر قانون اساسی استرالیا استه همه پرسی گفته موشه. از رای دهندا خواسته موشه که بلده تغییر پیشنهاد شده جوابِ «اری» یا «نه» بیدین .

تمام نفرای واجد شرایط باید د همه پرسی رای بیدین . به ای معنی که اگه شیمو شهروند استرالیا استید و عمر شیم از 18 به بالا استه باید رای بدید. اگه واجد شرایط باشید و رای ندید، شاید یک جریمه دریافت کنید که باید پرداخت کنید.

تغییر ددون قانون اساسی استرالیا به ای معنی استه که ای تغییر یک قانون خواد شد. بلده ازیکه ای کار شونه، ای تغییر پیشنهاد شده باید توسط یک اکثریت دوبرابر (Double Majority) از رای دهندا تایید شونه.