رای ددو حق مو استه،
ولی وظیفه مو هم استه

اگه شیمو یک شهروند آسترالیا استید و سن شیم از 18 سال بالتر استه، د آسترالیا رای ددو جبری استه. به ای معنی که شیمو باید رای بدید. اگه رای ندید، شاید جریمه پرداخت کدنی شونید.

ثبت نام کدو بلده رای ددو

رای ددو د آسترالیا

د آسترالیا، انتخابات شفاف و مستقل استه.

شیمو باید رای بدید:

  • بطورناشناس – بدون ازیکه اگو کس بوفامه که بلده ازکی رای ده دید
  • آزادانه – بدون ازکه اگو کس بوگیه که بلده ازکی باید رای بدید

رای ددو د آسترالیا یک حصه مهم شهروند بودو استه. ای بلده شیم یک فرصت استه که نظر خوره بوگید که چه کسی از طرف شیم تصمیم بیگره و تاثیر شیم بلده ازیکه کدام حزب دولت آینده ره جور خاد کد.

دولت در باره مسائلی که بلده خود شیم، فامیل شیم، همسایه و جامعه شیم تاثیر مونه تصمیمای مهم ره میگره. اونا تصمیما ره د باره تعداد زیادی از مسائل به شمول خدمات اجتماعی، مراقبت صحی، تعلیم، کاریابی و مهاجرت میگرن.

مرحله های دولت

د آسترالیا، 3 مرحله دولت معمولاً انتخاب موشه:
فدرال، ایالت یا قلمرو، و محلی. هر مرحله شی مسئولیت مسائل مختلف ره دیره و می تنه د باره شی تصمیم بیگره. شیمو باید در انتخابات بلده هر مرحله دولت رای بدید.

د باره ازیکه چه وقت، د کجا و چی رقم رای بدید، می تنید مالومات زیادتر د اینجی .پیدا کنید

دولت فدرال

دولت فدرال

هیئت تصمیم گیرنده:

پارلمان فدرال

رهبر:

نخست وزیر

Lower House (مجلس پایین):

House of Representatives (مجلس نمایندگان)

Upper House (مجلس بالا):

Senate (سنا):

پارلمان فدرال به دو مجلس تقسیم شده -
House of Representatives (مجلس نمایندگان) Senate (مجلس سنا).

بلده ازیکه یک قانون جور شونه، باید هر دو مجلس تایید کنن

مسئولیتای دولت فدرال شامل ازی چیزا موشه:
مهاجرت، اکثر خدمات اجتماعی، تقاعدی، دفاع، امورات خارجی، و تجارت. دولت فدرال همچنین د بخش صحت، تعلیم، مسائل محیطی و امورات صنعتی هم دولت فدرال مسئولیت دیره.

دولت ایالتی یا قلمرو

دولت ایالتی یا قلمرو

هیئت تصمیم گیرنده:

پارلمان ایالتی یا قلمرو

رهبر:

نخست وزیر ایالتی یا وزیر اعلی

Lower House (مجلس پایین):

Legislative Assembly or House of Assembly (مجلس قانون گذاری یا خانه مجلس)

Upper House (مجلس بالا):

Legislative Council (مجلس قانون گذاری )

اکثر پارلمانای ایالتی به مجلس بالا و پایین تقسیم شده، رقم دولت فدرال وری. اما، کوئینزلند، قلمرو پایتخت آسترالیا و قلمرو شمالی یک مجلسه استن، به ای معنی که اونا فقط یک مجلس دیرن، Legislative Assembly (مجلس قانون گذاری ).

بلده ازیکه یک قانون بلده مسائل ایالت جور شونه، باید هر دو مجلس تایید کنن. یا د پارلمانای یک مجلسه، قانون باید از طرف یک مجلس تایید شونه.

مسئولیتای ایالت و قلمرو شامل ازی چیزا موشه: مکتبا، شفاخانا، محیط، سرکا، قطار و ترانسپورت عمومی، خدمات اجتماعی، پولیس و خدمات ایمرجنسی.

حکومت محلی

حکومت محلی

هیئت تصمیم گیرنده:

Shire Councils (شاروالی شهر/ شاروالی ناحیه)

رهبر:

شاروال/ رئیس ناحیه

شاروالی متوجه ضروریات شهر و مردم محل استه. نمایندای شاروالی ره aldermen (نماینده) یا councillors (کونسلر) موگیه.

جلسای شاروالی معمولاً د روی مردم عام واز استه.

مسئولیتای دولت محلی شامل ازی چیزا موشه: جور کدون خرابی سرکای محلی، جمع کدون اشغالی، قانون ساختمان جور کدو، صحت مردم عام و امکانات اجتماعی مثلاً حوض آووبازی. قلمرو پایتخت شاروالی شهر ندره، کارکرد شهرداری شهر زیر دست Legislative Assembly (مجلس قانون گذاری ) مه یه.

د اینجی می تنید د باره حکومت د ایالت و قلمرو خود خو زیادتر مالومات پیدا کنید.

غدرتر یاد بیگرید

پیش از رای ددو

پیش از رای ددو، باید قد خو خوب فکر کنید که کدام مسائل بلده شیم بسیار مهم استه و چه رقم می تنید از رای خو بهترین استفاده کنید. یقین خوره ثابت کید که بوفامید حزبای مختلف و کاندیدای مستقل وعدای شی چیزه و بلده امزو کاندید رای بدید که نظریه شیم ره د بهترین طریقه نمایندگی نه. د اینجی می تنید د باره رقم تصیم گرفتو و بلده از کی رای بدی مالومات زیادتر پیدا کنید.

غدرتر یاد بیگرید

چیک لیست رای ددو

چیک کید که نام شیم بلده رای ددو ثبت شده باشه

غدرتر یاد بیگرید

بوفامید که چه وقت و د کجا رای بدید

غدرتر یاد بیگرید

بوفامید که چه رقم رای بدید

غدرتر یاد بیگرید

تصمیم بیگرید که چه رقم رای بدید

غدرتر یاد بیگرید

اتحادیه همسازی د دوران انتخابات فیدرال شموره دایم ازطریق خبرنامه خو باخبر مونه.

مشترک شونین