چه کسائی می تنه ثبت نام کنه

Tبلده ازیکه د آسترالیا رای بدید، باید ثبت نام باشید که رای بدید. به ای معنی که نام شیم د لیست رای دهندا موره. ای ره فهرست انتخاباتی موگیه.

شیمو هر وقت می تنید ثبت نام کیده رای بدید اگر:

  • 16 ساله یا کلانتر باشید (ولی تا 18 ساله نشدید رای دده نمی تنید)
  • یک شهروند آسترالیا استید
  • د آدرس فعلی خو حد اقل بلده یک ماه زندگی کدید

بلده ازیکه رای بدید باید پیش ازیکه فهرست انتخاباتی بسته شونه باید ثبت نام کنید. بلده انتخابات فدرال، ای یک هفته باد از اعلان انتخابات استه.

می تنید د وب سایت AEC چیک کنید که ثبت نام استید یا نه. یکدفه که از طریق
(Australian Electoral Commission (AEC ثبت نام شدید، شیمو بلده رای ددو د انتخابات فدرال و انتخابات دولت محلی مربوطه و ایالت خود خو رای دده می تنید.