ਕੌਣ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।। ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ:

  • 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ (ਪਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ)
  • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ
  • ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਤੇ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰਲ (ਸੰਘੀ) ਚੋਣਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ AEC ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (AEC) ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੈਡਰਲ (ਸੰਘੀ) ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਟੈਰੀਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਖੁੰਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੋਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਰਗੀ ਸਨਾਖਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ AEC ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਓਹੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ AEC ਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ AEC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ (NSW)

https://elections.nsw.gov.au/

ਵਿਕਟੋਰੀਆ (VIC)

https://www.vec.vic.gov.au/

ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ (QLD)

https://www.ecq.qld.gov.au/

ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (SA)

https://www.ecsa.sa.gov.au/

ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (WA)

https://www.elections.wa.gov.au/

 ਤਸਮਾਨੀਆ (TAS)

https://www.tec.tas.gov.au/

ਨੋਰਥਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ (NT)

https://ntec.nt.gov.au/

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ (ACT)

https://www.elections.act.gov.au/

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।