မတၤတဖၣ်လၢအဆဲးနုၥ်လီၤအမံၤသ့၀ဲလဲၣ်

လၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲအီးစထြ့လယါအပူၤအဂီၢ်,
နကလိၣ်ဆဲးလီၤနမံၤလၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးအ ဂီၢ်လီၤ.
တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်၀ဲနမံၤကအိၣ်၀ဲဖဲပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဖၣ်အစရီအပူၤလီၤ.

နဆဲးနုၥ်လီၤနမံၤလၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဘျီလၢ်လၢ်သ့၀ဲဖဲန-

  • မ့ၢ်ပှၤသးအိၣ် ၁၆ နံၣ်ဆူအဖီခိၣ်(ဘၣ်ဆၣ်နသးမ့ၢ်တပှဲၤထီၣ် ၁၈ နံၣ်ဘၣ်န့ၣ်နဟ့ၣ်တၢ်ဖးတသ့၀ဲဘၣ်)
  • မ့ၢ်၀ဲအီးစထြ့လယါထံဖိကီၢ်ဖိတဂၤ
  • အိၣ်ဆိးဖဲနလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးဖဲတကီၢ်ခါအံၤအစှၤကတၢၢ်တလါအတီၢ်ပူၤ

နကဘၣ်ဆဲးလီၤနမံၤလၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဂီၢ်အံၤတချုးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအစရီကးတံၥ်အသးဒံး
အခါလီၤ. လၢကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်အတၢ်ဃုထၢပဒိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, တၢ်အံၤကဘၣ်မ့ၢ်ဖဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖး
ဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံတနွံန့ၣ်လီၤ.

နကွၢ်သမံသမိးနဲသ့မ့ၢ်နဆဲးလီၤဘၣ်နမံၤလၢ AEC အပှၥ်ယဲၤအပူၤ လံဧါန့ၣ်လီၤ. ဖဲနဆဲးလီၤနမံၤလၢ Australian Electoral Commission (AEC) (အီးစထြ့လယါတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးခီၤမံရှၢၣ်) မ့ၢ်၀ံၤ၀ဲဒၣ်တစု, နဆဲးလီၤဘၣ်လံနမံၤလၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်အတၢ်
ဃုထၢပဒိၣ်အပူၤဒီးကီၢ်စဲၣ်, ဟီၣ်က၀ီၤဒိၣ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤပဒိၣ်တၢ်ဃုထၢလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်
အပူၤလံန့ၣ်လီၤ.