မတၤတဖၣ်လၢအဆဲးနုၥ်လီၤအမံၤသ့၀ဲလဲၣ်

လၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲအီးစထြ့လယါအပူၤအဂီၢ်,
နကလိၣ်ဆဲးလီၤနမံၤလၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးအ ဂီၢ်လီၤ.
တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်၀ဲနမံၤကအိၣ်၀ဲဖဲပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဖၣ်အစရီအပူၤလီၤ.

နဆဲးနုၥ်လီၤနမံၤလၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဘျီလၢ်လၢ်သ့၀ဲဖဲန-

  • မ့ၢ်ပှၤသးအိၣ် ၁၆ နံၣ်ဆူအဖီခိၣ်(ဘၣ်ဆၣ်နသးမ့ၢ်တပှဲၤထီၣ် ၁၈ နံၣ်ဘၣ်န့ၣ်နဟ့ၣ်တၢ်ဖးတသ့၀ဲဘၣ်)
  • မ့ၢ်၀ဲအီးစထြ့လယါထံဖိကီၢ်ဖိတဂၤ
  • အိၣ်ဆိးဖဲနလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးဖဲတကီၢ်ခါအံၤအစှၤကတၢၢ်တလါအတီၢ်ပူၤ

နကဘၣ်ဆဲးလီၤနမံၤလၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဂီၢ်အံၤတချုးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအစရီကးတံၥ်အသးဒံး
အခါလီၤ. လၢကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်အတၢ်ဃုထၢပဒိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, တၢ်အံၤကဘၣ်မ့ၢ်ဖဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖး
ဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံတနွံန့ၣ်လီၤ.

နကွၢ်သမံသမိးနဲသ့မ့ၢ်နဆဲးလီၤဘၣ်နမံၤလၢ AEC အပှၥ်ယဲၤအပူၤ လံဧါန့ၣ်လီၤ. ဖဲနဆဲးလီၤနမံၤလၢ Australian Electoral Commission (AEC) (အီးစထြ့လယါတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးခီၤမံရှၢၣ်) မ့ၢ်၀ံၤ၀ဲဒၣ်တစု, နဆဲးလီၤဘၣ်လံနမံၤလၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်အတၢ်
ဃုထၢပဒိၣ်အပူၤဒီးကီၢ်စဲၣ်, ဟီၣ်က၀ီၤဒိၣ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤပဒိၣ်တၢ်ဃုထၢလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်
အပူၤလံန့ၣ်လီၤ.

နအိၣ်တၢ်လီၢ်န့ၣ်ဆီတလဲ၀ဲပှၤလၢနဘၣ်သးမ့ၢ်မတၤလဲၣ်, အဃိမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢနကမၤသီထီၣ်နတၢ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲနသုးဟံၣ်ဃီအလီၢ်အခါန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်တဆဲးလီၤဘၣ်နမံၤဖဲမုၢ်နံၤအလီၢ်ခံကတၢၢ်တနံၤဘၣ်န့ၣ်, နမၤလီၤဆီတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးသ့ခီဖျိတၢ်ကိးအီၤလၢတၢ်တဲဖျါတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖး, ဘၣ်ဆၣ်နကလိၣ်ဟဲစိၥ်နက့ၢ်ပနီၣ်ပၥ်ဖျါဒ်အမ့ၢ်တၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်လဲၤစ့ၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ခီထံကီၢ်အလံၥ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

နလိၣ်ဘၣ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤလီၤဆီဆီလၢကဆဲးလီၤမံၤလၢယကီၢ်စဲၣ်အပူၤန့ၣ်ဧါ.

တၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢကီၢ်စဲၣ်, ကီၢ်ဖိလၢအပၢလီၤအသဒီၤလီၢ်က၀ီၤတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးဖဲအီးစထြ့လယါအပူၤန့ၣ်ညီ၀ဲလီၤ.မ့ၢ်တၢ်မၤအကျိၤအကျဲတမံၤဃီဒီးဖဲၤဒရၢၤတၢ်ဃုထၢတဖၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

ဖဲ  AEC တခီမၤထဲဒၣ်ဖဲၤဒရၢၤတၢ်ဃုထၢတဖၣ်ဧိၤအခါ, တၢ်မၤပှဲၤထီၣ်  AEC အတၢ်ဆဲးလီၤအမံၤအလံၥ်တကွီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်လၢဖဲၤဒရၢၤဒီးကီၢ်စဲၣ်, ကီၢ်ဖိလၢအပၢလီၤအသးဒီးလီၢ်က၀ီၤလၢအဘၣ်ထွဲလိၥ်သးခဲလၢၥ်တၢ်ဃုထၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤတၢ်မၤအီၤခီဖျိ  လီကျိၤခိၣ် တမ့ၢ်ဒီ(န)လိးလီၤအီၤသ့မ့တမ့ၢ်လၢနီၢ်ကစၢ်   စးခိအလံၥ်တကွီၢ်သ့န့ၣ်လီၤ.

ဖဲ AEC န့ၣ်တၢ်သူအီၤလၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤသၣ်တဖၣ်, ကွၢ်ဘၣ်နကီၢ်စဲၣ်မ့တမ့ၢ်ကီၢ်ဖိလၢအပၢလီၤအသးတၢ်ဃုထၢခီၤမံရှၢၣ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤအီၤလီၢ်ခံကတၢၢ်တနံၤလၢကီၢ်စဲၣ်, ကီၢ်ဖိလၢအပၢလီၤအသးမ့တမ့ၢ်လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဃုထၢတဖၣ်ခီဖျိတၢ်ဃုထၢတခါဒီးတခါလီၤဆီလိၥ်အသးအဃိလီၤ.

နူစီး၀့(စ) (New South Wales)

https://elections.nsw.gov.au/

ဘံးထိရံယါ (Victoria)

https://www.vec.vic.gov.au/

ွံ(န)စလဲ(န)(Queensland )

https://www.ecq.qld.gov.au/

ကလံၤထံးအီးစထြ့လယါ (South Australia)

https://www.ecsa.sa.gov.au/

မုၢ်နုၥ်အီးစထြ့လယါ (Western Australia)

https://www.elections.wa.gov.au/

ထါစမ့နံယါ (Tasmania)

https://www.tec.tas.gov.au/

နီသၢထဲရံထိရံၤ (Northern Territory)

https://ntec.nt.gov.au/

အီးစထြ့လယါခဲဖံထၢထဲရံထိရံၤ (Australian Capital Territory )

https://www.elections.act.gov.au/