Ai có thể ghi danh

Để đi bầu ở Úc, quý vị cần phải ghi danh đi bầu. Điều này có nghĩa là quý vị có trong danh sách cử tri. Đây được gọi là danh sách bầu cử.

Quý vị có thể ghi danh đi bầu bất cứ lúc nào nếu quý vị:

  • từ 16 tuổi trở lên (nhưng không thể bỏ phiếu cho đến khi đủ 18 tuổi)
  • là công dân Úc
  • ở tại địa chỉ hiện tại ít nhất một tháng

Quý vị phải ghi danh đi bầu trước khi khóa danh sách bầu cử. Đối với bầu cử liên bang, sẽ là một tuần sau khi cuộc bầu cử được loan báo.

Quý vị có thể kiểm tra xem mình đã ghi danh chưa trên trang mạng của AEC - AEC website. Một khi đã ghi danh qua Ủy Ban Bầu Cử Úc (AEC) - Australian Electoral Commission (AEC), quý vị sẽ được ghi tên đi bầu trong các cuộc bầu cử liên bang và các cuộc bầu cử chính quyền tiểu bang, lãnh thổ địa phương của mình.

Nơi quý vị sống sẽ thay đổi ai là người đại diện của quý vị, vì vậy điều quan trọng là phải cập nhật chi tiết đăng ký của quý vị bất cứ khi nào quý vị chuyển nhà. Nếu quý vị bỏ lỡ hạn ghi danh, quý vị có thể thức hiện một loại phiếu bầu đặc biệt gọi là phiếu khai báo, nhưng quý vị sẽ cần phải mang theo một mẫu giấy tờ tùy thân như bằng lái xe hoặc hộ chiếu của quý vị.

Quý vị có cần phải ghi danh khác để ghi danh vào cuộc bầu cử Tiểu Bang, Lãnh Thổ hoặc bầu cử địa phương không?

Việc ghi danh cho các cuộc bầu cử tiểu bang, vùng lãnh thổ và địa phương ở Úc rất dễ dàng. Quá trình tương tự như ở các cuộc bầu cử liên bang.

Mặc dù AEC chỉ điều hành các cuộc bầu cử liên bang, nhưng việc hoàn thành biểu mẫu ghi danh AEC được áp dụng cho các cuộc bầu cử liên bang và bất kỳ tiểu bang, vùng lãnh thổ hoặc chính quyền địa phương liên quan. Điều này có thể được thực hiện trực tuyến hoặc bằng mẫu giấy có thể tải xuống hoặc nhận trực tiếp.

Mặc dù AEC được sử dụng để ghi danh, hãy kiểm tra ủy ban bầu cử tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của quý vị để biết thông tin về thời hạn cho các cuộc bầu cử tiểu bang, lãnh thổ hoặc địa phương bởi vì các cuộc bầu cử mỗi nơi đều khác nhau:

New South Wales

https://elections.nsw.gov.au/

Victoria

https://www.vec.vic.gov.au/

Queensland

https://www.ecq.qld.gov.au/

Nam Úc (South Australia)

https://www.ecsa.sa.gov.au/

Tây Úc (Western Australia)

https://www.elections.wa.gov.au/

Tasmania

https://www.tec.tas.gov.au/

Lãnh thổ Bắc Úc (Northern Territory)

https://ntec.nt.gov.au/

Lãnh thổ Thủ đô Úc (Australian Capital Territory)

https://www.elections.act.gov.au/

Quý vị cũng có thể kiểm tra cách đăng ký ở tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ trong những phần tiếp theo của trang mạng này.