Ai có thể ghi danh

Để đi bầu ở Úc, quý vị cần phải ghi danh đi bầu. Điều này có nghĩa là quý vị có trong danh sách cử tri. Đây được gọi là danh sách bầu cử.

Quý vị có thể ghi danh đi bầu bất cứ lúc nào nếu quý vị:

  • từ 16 tuổi trở lên (nhưng không thể bỏ phiếu cho đến khi đủ 18 tuổi)
  • là công dân Úc
  • ở tại địa chỉ hiện tại ít nhất một tháng

Quý vị phải ghi danh đi bầu trước khi khóa danh sách bầu cử. Đối với bầu cử liên bang, sẽ là một tuần sau khi cuộc bầu cử được loan báo.

Quý vị có thể kiểm tra xem mình đã ghi danh chưa trên trang mạng của AEC - AEC website. Một khi đã ghi danh qua Ủy Ban Bầu Cử Úc (AEC) - Australian Electoral Commission (AEC), quý vị sẽ được ghi tên đi bầu trong các cuộc bầu cử liên bang và các cuộc bầu cử chính quyền tiểu bang, lãnh thổ địa phương của mình.