Bỏ phiếu như thế nào

Cuộc trưng cầu dân ý được quyết định ra sao

Để cuộc trưng cầu dân ý được thông qua và Hiến Pháp được thay đổi, cần phải có đa số kép.‘Đa số kép’ (double majority) nghĩa là gì:

 1. Đa số chung (hơn một nửa) cử tri từ tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ bỏ phiếu đồng ý
 2.  

 3. Đa số (hơn một nửa) cử tri ở đa số các tiểu bang bỏ phiếu đồng ý (điều này có nghĩa là ít nhất bốn trong số sáu tiểu bang bỏ phiếu thuận)

Lá phiếu của những cư dân tại ACT, NT và bất kỳ lãnh thổ nào ngoài Úc chỉ được tính vào đa số quốc gia.

Nếu không đạt được "đa số kép", cuộc trưng cầu dân ý không thể thay đổi Hiến Pháp Úc.

Ghi danh bỏ phiếu

Để bỏ phiếu cuộc trưng cầu dân ý, quý vị phải có tên trong danh sách bầu cử của AEC. Đây được gọi là Danh Sách Cử Tri.Nếu đã ghi danh ở Úc trước đây, quý vị sẽ có tên trong danh sách cử tri cho cuộc trưng cầu dân ý.

Tiến trình ghi danh bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý cũng giống như ghi danh cho các cuộc bầu cử tiểu bang hoặc liên bang. Tìm hiểu cách đăng ký tại đây.

Tiến trình bỏ phiếu

Khi quý vị đến phòng phiếu

Khi quý vị đến phòng phiếu, nhân viên phòng phiếu sẽ tìm tên quý vị trong danh sách cử tri và sẽ giúp quý vị.Để giúp tìm tên của quý vị trong danh sách, nhân viên sẽ hỏi quý vị một vài câu:

 1. Họ và tên của quý vị?
  Nghĩa là tên và họ, hoặc ‘tên bầu cử’ của quý vị.

  Có thể có sự nhầm lẫn giữa họ và tên. Nếu nghĩ rằng điều này có thể xảy ra, và không tìm thấy tên của quý vị trong danh sách, hãy đề nghị nhân viên phòng phiếu đảo ngược họ và tên của quý vị khi tìm kiếm danh sách đã xác nhận.

  Nếu không tìm thấy tên của quý vị trong danh sách, quý vị vẫn có thể bỏ phiếu. Nhân viên phòng phiếu sẽ cho quý vị biết nên làm gì.

 2. Quý vị sinh sống ở đâu?
  Nghĩa là địa chỉ quý vị đã cung cấp khi ghi danh bỏ phiếu..
 3. Quý vị đã bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý này chưa?
  Lý do câu hỏi này đưa ra là quý vị chỉ có thể bỏ phiếu được một lần trong một cuộc trưng cầu dân ý mà thôi.

Một khi tìm thấy tên quý vị trong danh sách và được đánh dấu, quý vị sẽ được phát phiếu bầu có ghi rõ câu hỏi trưng cầu dân ý.

Cách bỏ phiếu

Khi quý vị bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý, nếu quý vị chấp thuận thay đổi, quý vị viết 'YES'; nếu quý vị không chấp thuận sự thay đổi, quý vị viết "NO" trên lá phiếu.

Quý vị có thể thực tập viết trên lá phiếu trên trang mạng AEC: https://www.aec.gov.au/voting/how_to_vote/practice/practice-referendum.htm

Một khi quý vị viết câu trả lời cho câu hỏi trên lá phiếu, quý vị bỏ vào thùng phiếu hoặc hộp phiếu. Hộp này giữ phiếu bầu cho đến khi AEC sẵn sàng kiểm phiếu.