Bỏ phiếu khi nào và ở đâu

Bỏ phiếu Khi nào

Một cuộc trưng cầu dân ý có thể được tổ chức khi Dự Luật Thay Đổi Hiến Pháp (Constitution Alteration Bill) được Quốc Hội Úc thông qua. Dự Luật thay đổi hiến pháp là một đề nghị thay đổi hiến pháp mà cần cả Hạ Viện và Thượng Viện thông qua. Một khi dự luật thay đổi được thông qua, cuộc trưng cầu dân ý phải được tổ chức trong vòng hai đến sáu tháng sau đó.

Vào ngày 14/10/2023, Úc sẽ tổ chức trưng cầu dân ý đầu tiên kể từ năm 1999.

Bỏ phiếu ở đâu

Ủy Ban Bầu Cử Úc (Australian Electoral Commission) (AEC) đặt các địa điểm để quý vị có thể đến bỏ phiếu vào ngày trưng cầu dân ý. Đây thường là những địa điểm quen thuộc với cộng đồng, chẳng hạn như trường học và trung tâm cộng đồng địa phương. Các địa điểm này sẽ có danh sách trên trang mạng AEC gần tới ngày bầu cử..