چی زمانی رای بیدی

چی زمانی رای بیدی

یک همه پرسی زمانی برگزار موشه که یک لایحه اصلاح قانون اساسی از پارلمان استرالیا تصویب شونه. یک لایحه اصلاح قانون اساسی عبارت از یک پیشنهاد بلده تغییر قانون اساسی استه و باید هم از طرف مجلس نمایندگان و هم از طرف مجلس سنا تصویب شونه. یکدفه که ای لایحهِ اصلاح تصویب شد، همه پرسی باید د بین دو و شش ماه باد ازو تاریخ برگزار شونه.

د 14 اکتوبر 2023، استرالیا اولین همه پرسی خوره باد از سال 1999 برگزار مونه.

د کجا رای بیدی

Australian Electoral Commission (کمسیون انتخابات استرالیا) (AEC) د روز انتخابات مکانایی ره مشخص مونه که شیمو د روزهمه پرسی رفته و رای خوره دده می تنید. ای جایا معمولاً جایایی استه که بلده مردم مالوم استه، مانند مکتبا و مرکزای اجتماعی محلی. ای جایای رای دهی د نزدیک تاریخ رای گیری د ویب سایت کمسیون انتخابات استرالیا نوشته موشه