سیستم پارلمانی آسترالیا چه رقم کار مونه

بلده ازیکه رای شیم تاثیر دشته شه، فامیدون سیستم پارلمانی آسترالیا و رقم رای ددو د House of Representatives (مجلس نمایندگان) و د Senate (مجلس سنا) مهم استه.

د آسترالیا، کاندیدا به طور دموکراتیک د پارلمان انتخاب موشه که از مردم آسترالیا نمایندگی کده و به نمایندگی ازوا قانون جور کنن.

پارلمان فدرال آسترالیا از دو مجلس جور شده:


House of Representatives - مجلس نمایندگان

(lower house - مجلس پایین)

از Members of Parliament (اعضای پارلمان) (MPs) جور شده

منبع: Parliamentary Education Office - peo.gov.au

Senate - سنا
(upper house - مجلس بالا)

از Senators (سناتورا) جور شده که نمایندگی از ایالات و قلمروای آسترالیا مونن.

منبع: Parliamentary Education Office - peo.gov.au

حزب، یا گروهی از احزاب، که حمایت زیادتر از نیمی از MPs ره د House of Representatives
(مجلس نمایندگان) دشته شن، دولت موشن و نخست وزیر ره انتخاب مونن.

رای ددو بلده کاندیدای هر دو مجلس مهم استه، بخاطریکه هردو مجلس د قانون جور کدو نقش مهم بازی مونن. هر دو مجلس باید تایید کنه ازو باد یک قانون نو جور موشه. بلده مالومات زیادتر به، وب سایت Parliamentary Education Office مراجعه کید.