အီးစထြ့လယါဘျီၣ်ဒိၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤအကျဲအံၤမၤတၢ်ဒ်လဲၣ်

နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးအီးစထြ့လယါဘျီၣ်ဒိၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤအကျဲဒီးတၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဆူ

House of Representatives (ဘျီၣ်ဒိၣ်ကရၢခၢၣ်စး )ဒီး  Senate  (ပၢပြၢးပှၤ ကူၣ်လိာ်တၢ်အထီတဖု) ဒ်လဲၣ်မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်၀ဲလၢနကမၤတၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဖးတုၤ လီၤထီၣ်ဘးအဂီၢ်လီၤ.

ဖဲအီးစထြ့လယါအံၤ, ပှၤဒိးဃုထၢအသးတဖၣ်ဘၣ်တၢ်ဃုထၢအီၤခီဖျိထံဖိကီၢ်ဖိအါဂၤအတၢ်ဘၣ်သး ဆူဘျီၣ်ဒိၣ်

အအိၣ်လၢကကဲခၢၣ်စးလၢအီးစထြ့လယါဖိအဂီၢ်ဒီးကမၤကဲထီၣ်

တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢအ၀ဲသ့ၣ်အခၢၣ်စးန့ၣ်လီၤ.

အီးစထြ့လယါကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်အဘျီၣ်ဒိၣ်အံၤအိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးဟံၣ်ခံဖျၢၣ်-


The House of Representatives - ဘျီၣ်ဒိၣ်ကရၢခၢၣ်စးတဖၣ် (Lower House - ဘျီၣ်ဒိၣ်လာ်)

လၢအသူၣ်ထီၣ်အသးဒီး Members of Parliament (ဘျီၣ်ဒိၣ်ကရၢဖိတဖၣ်) (MPs)

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးဟဲလၢ-ဘျီၣ်ဒိၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အ၀ဲၤဒၢး ( Parliamentary Education Office )(peo.gov.au)

The Senate - ပၢပြၢးပှၤကူၣ်လိာ်တၢ်အထီတဖု (Upper House - ဘျီၣ်ဒိၣ်ထး)

လၢအသူၣ်ထီၣ်အသးဒီး Senators (ဘျီၣ်ဒိၣ်ထးကရၢဖိတဖၣ်) လၢအကဲခၢၣ်စးလၢကီၢ်စဲၣ်ဒီးဟီၣ်က၀ီၤဒိၣ်လၢ

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးဟဲလၢ-ဘျီၣ်ဒိၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အ၀ဲၤဒၢး ( Parliamentary Education Office )(peo.gov.au)

ပၣ်တံၣ်မ့တမ့ၢ်ပၣ်တံၣ်အကရူၢ်တဖၣ်, လၢအန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲအါန့ၢ်
MPs တ၀ၥ်ဖဲ House of Representatives (ဘျီၣ်ဒိၣ်ကရၢခၢၣ်စးတဖၣ်) အပူၤ, ကဲထီၣ်၀ဲပဒိၣ်ဒီးဃုထၢ၀ဲကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်အသးလၢဟံၣ်ခံဖျၢၣ်လၢၥ်န့ၣ်မ့ၢ်အကါဒိၣ်၀ဲ, ခီဖျိဟံၣ်ခံဖျၢၣ်လၢၥ်အိၣ်ဒီးမူဒါလၢအကါဒိၣ်လၢတၢ်မၤတၢ်ဆၢတဲၥ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.
ဟံၣ်ခံဖျၢၣ်လၢၥ်အံၤကဘၣ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိၥ်သကိး
၀ဲတချုးတၢ်မၤအိၣ်ထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအသီတဖၣ်အခါဒံးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအါထီၣ်အဂီၢ်, လဲၤကွၢ်ဘၣ်ဖဲဘျီၣ်ဒိၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အ၀ဲၤဒၢး : Parliamentary Education Office အပှၥ်ယဲၤအပူၤတက့ၢ်.