روش عملکرد سیستم پارلمانی استرالیا

فهمیدن سیستم پارلمانی آسترالیا وروش رأی دادن در (House of Representatives) مجلس نمایندگان و (Senate) مجلس سنا برای مؤثر کردن رأی شما مهم است.

در آسترالیا ، نامزدهای انتخابات به صورت دموکراتیک برای نمایندگی مردم آسترالیا و وضع قوانین از طرف آنها در پارلمان انتخاب می شوند.

پارلمان فدرال آسترالیا از دو مجلس تشکیل شده است :


House of Representatives - مجلس نمایندگان
(Lower House - مجلس عوام )

تشکیل شده ازMembers of Parliament (MPs) اعضای محلی پارلمان

منبع: Parliamentary Education Office (دفتر آموزش پارلمانی ) (peo.gov.au)

Senate - مجلس سنا
(Upper House - مجلس خواص)

با عضویت (Senators) سناتورها که نماینده ایالات و مناطق آسترالیا هستند.

منبع: Parliamentary Education Office (دفتر آموزش پارلمانی ) (peo.gov.au)

حزب یا گروهی از احزاب که مورد حمایت بیش از نیمی از MPs در (House of Representatives ) مجلس نمایندگان هستند، دولت را تشکیل می دهند و نخست وزیر انتخاب می کنند.

رأی دادن به نامزدها در هر دو مجلس مهم است ، زیرا هر دو مجلس نقش مهمی در تصمیم گیری دارند. هر دو مجلس قبل از وضع قوانین جدید باید به توافق برسند. برای معلومات بیشتر این وب سایت را ملاحظه کنید
(Parliamentary Education Office) دفترآموزش پارلمانی.