رأی گیری پستی

اگر میدانید که که در روز رأی گیری نمی توانید دررفراندم شرکت کنید می توانید از طریق پست رأی خود را روان کنید. اگر می خواهید که رأی دهنده پستی باشید باید برای آن درخواست بدهید. این کار را می توان در وبسیایت AECانجام دهید یا فورم کاغذی را خانه پری کنید. برای این که واجد شرایط برای رأی پستی شوید باید توضیح دهید که چرا در روز رفراندم نمیتوانید شرکت کنید . اگر درخواست شما برای رأی پستی مورد قبول واقع شود برگه های رأی به آدرس پستی شما روان خواهد شد.

مراحل رأی دادن پستی:

  1. برای رأی پستی از طریق آنلاین درخواست کنید یا از فورم کاغذی  استفاده کنید . این نزدیک تر به روز رفراندم در دسترس خواهد بود.
  2. برگه های رأی گیری به آدرس شما خواهد رسید. شما باید برگه های رأی گیری را در حضور یک شاهد خانه پری کنید.
  3. برگه های رأی را در پاکت برگشت بگذارید – پاکت برگشت مهر خورده و ضرور نیست که شما هزینه ای برای پست بدهید.
  4. پاکت پست را برای بازگشت به AEC، به دفتر پست آسترالیا ببرید ، یا آنرا داخل صندوق پست آسترالیا بیاندازید.

برای اطلاع ازاین که آیا واجد شرأیط رأی دهی از طریق پست هستید، به وبسایت AEC مراجعه کنید: https://www.aec.gov.au/Voting/ways_to_vote/

شما هم چنین می توانید با بازدید از وبسایت  AEC به آدرس زیر، پاسخ به پرسش های رایج در مورد رأی گیری پستی را پیدا کنید.

https://www.aec.gov.au/FAQs/postal-voting.htm