کدام شخص می تواند ثبت نام کند

در آسترالیا برای رأی دادن ، ضرور است برای رأی دادن ثبت نام کنید. این یعنی نام شما در لیست رأی دهندگان قرار گیرد. به این، فهرست انتخاباتی می گویند.

شما در هر زمانی می توانید برای رأی دادن ثبت نام کنید اگر:

  • ۱۶ سال عمر یا بیشتر دارید ( ولی تا ۱۸ سال عمر نمی توانید رأی بدهید)
  • باشنده آسترالیا هستید
  • حداقل یک ماه در آدرس فعلی خود زندگی کرده باشید.

شما باید قبل از اینکه لیست انتخاباتی بسته شود برای رأی دادن ثبت نام کنید. برای انتخابات فدرال یک هفته بعد از آنکه انتخابات اعلام می شود.

می توانید با بررسی در وب سایت AEC ملاحظه کنید آیا ثبت نام کرده اید یا نه. وقتی از طریق
(Australian Electoral Commission (AEC کمیسیون انتخابات آسترالیا ثبت نام کنید ، برای رأی دادن در انتخابات فدرال، ایالتی یا منطقه ای و دولت محلی خود ثبت نام کرده اید.