همه پرسی یا رفرندام چیست؟

قانون اساسی

قانون اساسی آسترالیا، مجموعه قوانینی است که کشور آسترالیا بر اساس آن اداره می شود. قانون اساسی یک سند  مهم  است زیرا حاکم بر هر قانون دیگر است و توسط پارلمان قابل تغییر نیست.

قانون اساسی در ۱ جنوری ۱۹۰۱ اجرائی شد و شامل هشت فصل است.

در حالی که قانون اساسی به پارلمان اجازه ایجاد یا تغیر قوانین را می دهد، اصل قانون اساسی را تنها از رفراندم فراندم میتوان تغییر داد.

شما میتوانید در وبسایت کمیسیون انتخابات آسترالیا (AEC) website of the Australian Electoral Commission بیشتر بیاموزید.

رفراندم چیست؟

رأی گیری برای تغییر قانون اساسی آسترالیا را رفراندم میگویند . از رأی دهندگان خواسته میشود تا به تغیر پیشنهاد شده جواب بلی یا نخیر بدهند.

کل افراد واجد شرایط باید در رفراندم رأی بدهند. این یعنی اگر شما باشنده آسترالیا هستید و بیش از ۱۸ سال عمر دارید، باید رأی بدهید. اگر واجد شرایط هستید و رأی ندهید، ممکن است جریمه نقدی دریافت کنید که باید پرداخت کنید.

تغییر در قانون اساسی یعنی آن تغییر به قانون تبدیل خواهد شد. برای این که این اتفاق رخ دهد ، تغییرپیشنهاد شده باید توسط  ’اکثریت مضاعف‛  double majority”رأی دهندگان, تصویب شود.