سهیم بودن

شما می توانید با کار در AEC به عنوان کارمند موقت در رفراندم و انتخابات سهیم باشید . این نوع کار شامل:

  • کار با معاش
  • فرصت اشتغال کوتاه مدت
  • آموزش و کمک در زمان انجام کار
  • یک فرصت استثنائی شاغل شدن و آموختن مهارت های جدید

نقش های  متعدد و گوناگون موجود است:

  • کار در محل رأی گیری- خوش آمد گوئی به رأی دهندگان، بررسی اسامی در لیست رأی دهندگان، پخش برگه های رأی، مراقبت از صندوق رأی و کمک در کارهای پایان روز.
  • کارکنان رأی گیری سیار، به شمول رأی گیری سیار مناطق دور افتاده-
  • معاونین رأی  گیری سیار در مناطق دور- یک نقطه تماس و پشتیبانی در جامعه برای تیم سیار در مناطق دورافتاده.

برای معلومات بیشتر در مورد این وظایف و نقش ها و ثبت علاقه خود در انجام آن به این جا مراجعه کنید. https://www.aec.gov.au/employment/working-at-elections/index.htm