နုၥ်လီၤပၣ်ဃုၥ်

နနုၥ်လီၤပၣ်ဃုၥ်လၢတၢ်ဟံးန့ၢ်ကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်သးလၢတၢ်ကဆီတလဲထံကီၢ်တၢ်ဘျၢအသဲစးခိၣ်သ့ၣ်ဒီးတၢ်ဃုထၢတဖၣ်အပူၤသ့ခီဖျိဖံးမၤတၢ်လၢ AEC အဂီၢ်ဒ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတစိၢ်တလီၢ်တဂၤအသိးန့ၣ်သ့လီၤ. တၢ်မၤဒ်အံၤတကလုၥ်ပၣ်ဃုၥ်၀ဲ-

  • တၢ်မၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်အဘူးအလဲ
  • တၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ်လၢအကတီၢ်ဖုၣ်အပူၤတဖၣ်
  • တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲဖဲတၢ်မၤလီၢ်အပူၤတဖၣ်
  • တၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်လဲၤခီဖျိလၢအလီၤဆီဒၣ်အတၢ်ဒၣ်၀ဲဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ်လၢကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အသီတဖၣ်

မူဒါအိၣ်၀ဲအါမံၤလၢနမၤအီၤသ့-

  • တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအတၢ်မၤလီၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်- တူၢ်လိၥ်ခီၣ်ဆၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိတဖၣ်, ကွၢ်သမံသမိးမံၤတဖၣ်လၢစရီအပူၤ, ဟ့ၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်ဖးအလံၥ်က့တဖၣ်, ဟံးစုနဲၣ်ကျဲတၢ်ဖးအတလါဒၢတဖၣ်,ဒီးမၤစၢၤ၀ဲတနံၤစုၥ်စုၥ်အဂီၢ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
  • လီတဲစိတဆီတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်- ပၣ်ဃုၥ်တၢ်ဟ့ၣ်စိတၢ်ဟ့ၣ်လီတဲစိအလီၢ်-ဖံးမၤတၢ်ဒ်ကရူၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိအကျါတဖၣ်အသိးလၢအရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲတၢ်ဃုထၢတၢ်လီၢ်လၢလီၢ်က၀ီၤအါတီၤအပူၤ, ပၣ်ဃုၥ်၀ဲတၢ်လီၢ်လၢအယံၤဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤသးပှၢ်အလီၢ်တဖၣ်, မၤ၀ဲမူဒါလၢအလီၤဂၥ်လိၥ်အသးဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်အပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ
  • လီတဲစိတဆီတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်ပှၤမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်-ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဆဲးကျိးအလီၢ်ပၥ်ဖှိၣ်တက၀ီၤဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢပှၤတ၀ၢအပူၤလၢလီတဲစိအကရူၢ်လၢအအိၣ်လၢလီၢ်ယံၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဃုထံၣ်န့ၣ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးမူဒါတၢ်မၤတဖၣ်အံၤဒီးဆဲးလီၤဘၣ်နမံၤလၢနတၢ်သးစဲအဂီၢ်ဖဲ-https://www.aec.gov.au/employment/working-at-elections/index.htm