တၢ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢနကနၣ်ဃုာ်အီၤ

တၢ်မၤတၢ်ဃုထၢပဒိၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ်လၢနဂီၢ်လၢကပၥ်ဖျါထီၣ်မ့ၢ်မတၤကမၤတၢ်ဆၢတဲာ်လၢနလီၢ်လဲၣ်ဒီးလၢတၢ်ကလုၢ်ဘၢဃုထၢထီၣ်ပၣ်တံၣ်ဖဲလဲၣ်တခါကကဲထီၣ်ပဒိၣ်လၢခါဆူညါအဂီၢ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

နကဘၣ်ဆိမိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်ကီမနုၤတဖၣ်လၢအမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲနၤဒီးနဟံၣ်ဖိ

ဃီဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မနုၤတဖၣ်လၢနအဲၣ်ဒိးပဒိၣ်မၤတၢ်တဖၣ်လၢအဂီၢ်လဲၣ်.

ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဘၣ်ဃးပှၤဒိးဃုထၢအသးလၢနလီၢ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ်အ

တၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဖီခိၣ်,ဒ်န့ၣ်အသိးပၣ်တံၣ်လၢအလီၤဆီလိာ်အသးတဖၣ် မၤတၢ်အၢၣ်လီၤဒ်လဲၣ်တဖၣ်လဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. နကဘၣ်ကျဲးစၢးဃုထၢပၣ်တံၣ်မ့တမ့ၢ်ပှၤ

ဒိးဃုထၢအသးတဂၤလၢအသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢအကါဒိၣ်လၢနဂီၢ်,

ဒီးလၢအဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါအဂ့ၤကတၢၢ်ဒီးနတၢ်ထံၣ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.