တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးန့ၣ်မ့ၢ်ပတၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ်,
ဘၣ်ဆၣ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး ပမူပဒါလီၤ

တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲတၢ်ဃုထၢပဒိၣ်ပပှၢ်တဖၣ်
အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လ့ၤတက့ၤတၢ်ကဘၣ်မၤအီၤလၢအီးစထြ့လယါအပူၤဖဲ
နမ့မ့ၢ်အီးစထြ့လယါအထံဖိကီၢ်ဖိတဂၤ
ဒီးသးနံၣ်အိၣ် ၁၈ နံၣ်ဆူအဖီခိၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.
တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်၀ဲနကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးန့ၣ်လီၤ.
နမ့ၢ်တဟ့ၣ်တၢ်ဖးဘၣ်န့ၣ်, ဘၣ်တဘၣ်နကဘၣ်ဟ့ၣ်စ့အီၣ်လိးလီၤ.

ဆဲးလီၤနမံၤလၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဂီၢ်

တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲအီးစထြ့လယါအပူၤ

ဖဲအီးစထြ့လယါအပူၤအံၤ, တၢ်ဃုထၢပဒိၣ်ပပှၢ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤလၢအတီအတြၢ်ဒီးအသဘျ့န့ၣ်လီၤ.

နကဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဖး-

  • လၢတၢ်နတပၥ်ဖျါမံၤသၣ်ဘၣ်အပူၤ-လၢပှၤတသ့ၣ်ညါ၀ဲလၢနဃုထၢမတဂၤဘၣ်
  • လၢတၢ်သဘျ့အပူၤ-တလိၣ်လၢပှၤတဂၤဂၤကဘၣ်တဲနၤလၢနကဘၣ်ဃုထၢမတၤလဲၣ်န့ၣ်ဘၣ်

နကြၢးဟ့ၣ်တၢ်ဖး-
• လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်နမံၤ- လၢပှၤတသ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ်ပှၤလၢနဃုထၢဟ့ၣ်အီၤဒီးတၢ်ဖး
• လၢတၢ်သဘျ့အပူၤ-တလိၣ်လၢပှၤတဂၤဂၤကဘၣ်တဲနၤလၢနကဘၣ်ဃုထၢမတၤလဲၣ်န့ၣ်ဘၣ်

တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲတၢ်မၤတၢ်ဃုထၢပဒိၣ်ပပှၢ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်
မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်တမံၤလၢအမ့ၢ်တၢ်ကဲထံဖိကီၢ်ဖိတဂၤန့ၣ်လီၤ.
မ့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ်တခါလၢနဂီၢ်လၢနကတဲဖျါထီၣ်မ့ၢ်မတၤတဂၤကမၤတၢ်ဆၢတဲၥ်
လၢနခၢၣ်စးဒီးလၢတၢ်ကလုၢ်ဘၢပၣ်တံၣ်ဖဲလဲၣ်တဖုကကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ပဒိၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပဒိၣ်န့ၣ်မၤတၢ်ဆၢတဲၥ်လၢအကါဒိၣ်တဖၣ်လၢဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီခဲလၢအကမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးနၤ,
နဟံၣ်ဖိဃီဖိ, နဟံၣ်ခိၣ်ဟံၣ်ဃၢၤဒီးပှၤတ၀ၢတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤ.
အ၀ဲသ့ၣ်မၤတၢ်ဆၢတဲၥ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီအကလုၥ်ကလုၥ်
ပၣ်ဃုၥ်ပှၤတ၀ၢအတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအကျိၤအကျဲတဖၣ်,
ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယၥ်, တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့,
တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်နုၥ်လီၤအိၣ်ဆိးထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤအဂ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပဒိၣ်အပတီၢ်တဖၣ်

ဖဲအီးစထြ့လဘါအပူၤအံၤ, ပဒိၣ်အိၣ်၀ဲသၢပတီၢ်လၢတၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်,

ကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်, ကီၢ်စဲၣ်မ့တမ့ၢ်ဟီၣ်က၀ီၤဒိၣ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

အပတီၢ်တခါစုၥ်စုၥ်အံၤဟံးန့ၢ်မူဒါလၢတၢ်ဂ့ၢ်ကီလီၤဆီလိၥ်အသးဒၣ်၀ဲ

ဒီးမၤကဲထီၣ်တၢ်သိၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်သ့၀ဲလီၤ.

နကလိၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဖးလၢတၢ်ဃုထၢပဒိၣ်တဖၣ်အပူၤလၢ

ပဒိၣ်အပတီၢ်တခါဒၣ်၀ဲစုၥ်စုၥ်န့ၣ်လီၤ.

နဃုထံၣ်န့ၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးမ့ၢ်နကဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဖးအခါဖဲလဲၣ်.

တၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်ဒီးကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်သ့၀ဲဖဲအံၤလီၤ.

<strong>ကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်အ </strong><br />
ပဒိၣ်

ကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်အ
ပဒိၣ်

ကရၢတဖုလၢအမၤတၢ်ဆၢတဲၥ်-

ကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ် ဘျီၣ်ဒိၣ်ကရၢ

ခိၣ်နၢ်-

ကိတိၥ်ခိၣ်ကျၢၢ

Lower House ဘျီၣ်ဒိၣ်ဟံၣ်လၥ:

ဘျီၣ်ဒိၣ်ကရၢခၢၣ်စးတဖၣ်

Upper House ဘျီၣ်ဒိၣ်ဟံၣ်ထ:

ပၢပြးပှၤကူၣ်လိၥ်တၢ်အထီတဖ

ကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်အံၤတၢ်နီၤဖးအီၤလၢဟံၣ်ခံဖျၢၣ်-
House of Representatives (ဘျီၣ်ဒိၣ်ကရၢခၢၣ်စးတဖၣ်)
ဒီးSenate (ပၢပြၢးပှၤကူၣ်လိာ်တၢ်အထီတဖု) န့ၣ်လီၤ.
ဒ်သိးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်တၢ်တ့ကဲထီၣ်အီၤ
ကသ့အဂီၢ်, တၢ်ကဘၣ်တူၢ်လိၥ်ပၥ်ပနီၣ်အီၤ
လၢဟံၣ်ခံဖျၢၣ်လၢၥ်န့ၣ်လီၤ.

ကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်အပဒိၣ်အတၢ်ဟံးမူဒါတဖၣ်
ပၣ်ဃုၥ်၀ဲ-
တၢ်ဟဲနုၥ်လီၤအိၣ်ဆိးထံကီၢ်အပူၤ,
ပှၤတ၀ၢအတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအကျိၤ
အကျဲအါဒၣ်တၢ်တက့ၢ်, တၢ်ဟ့ၣ်ပ့ၤစ့ၤတဖၣ်,
တၢ်တြီဆၢဒီသဒၢ,
ထံဂုၤကီၢ်ဂၤဂ့ၢ်၀ီ,
ဒီးပနံာ်မၤကၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
ကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်စ့ၢ်ပာ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးလၢ
ဆူၣ်ချ့,အတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့,
ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်ကီဒီး
စဲးဖီကဟၣ်အတၢ်ရ့လိၥ်ဖံးမၤတဖၣ်
အပူၤန့ၣ်လီၤ.

<strong>ကီၢ်စဲၣ်မ့တမ့ၢ်</strong><br />
ဟီၣ်က၀ီၤဒိၣ် အပဒိၣ်

ကီၢ်စဲၣ်မ့တမ့ၢ်
ဟီၣ်က၀ီၤဒိၣ် အပဒိၣ်

ကရၢတဖုလၢအမၤတၢ်ဆၢတဲၥ်-

ကီၢ်စဲၣ်မ့တမ့ၢ် ဟီၣ်က၀ီၤဒိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ကရၢ

ခိၣ်နၢ်-

ကီၢ်စဲၣ်အခိၣ်မ့တမ့ၢ်ကိတိၥ်ဒိ

Lower House ဘျီၣ်ဒိၣ်ဟံၣ်လၥ:

သဲစးပဒိၣ်စၢဖှိၣ်ကရၢမ့တမ့ၢ် ပဒိၣ်စၢဖှိၣ်အဟံၣ်

Upper House ဘျီၣ်ဒိၣ်ဟံၣ်ထ:

တၢ်ဘျၢသဲစးကီၣ်ကးကရ

ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်တဖၣ်အါတက့ၢ်ဘၣ်တၢ်နီၤဖးအီၤလၢဘျီၣ်ဒိၣ်လၥ်
ဒီးဘျီၣ်ဒိၣ်ထး, ဒ်ကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်အဘျီၣ်ဒိၣ်အသိးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ခွံန(စ)လဲ(န),အီးစထြ့လယါ၀့ၢ်ခိၣ်ဟီၣ်က၀ီၤ
(Australian Capital Territory)
ဒီးကလံၤစိးဟီၣ်က၀ီၤ( Northern Territory) မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ဘျၢသဲစးအဟံၣ်ဒၢး
ထဲတဖျၢၣ် (unicameral),
အခီပညီမ့ၢ်၀ဲအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီးဟံၣ်ထဲတဖျၢၣ်,
Legislative Assembly (သဲစးပဒိၣ်စၢဖှိၣ်ကရၢ) န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကဒုးကဲထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီဘၣ်ဃးဒီးကီၢ်စဲၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်န့ၣ်,
တၢ်ဘျၢကလိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ဆှၢခီအီၤဆူဟံၣ်ခံဖျၢၣ်လၢၥ်အပူၤလီၤ.
မ့တမ့ၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်အဟံၣ်ထဲတဖျၢၣ်အပူၤ (unicameral parliaments)
န့ၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်တၢ်ကဘၣ်
ဆှၢခီအီၤဆူဟံၣ်တဖျၢၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကီၢ်စဲၣ်ဒီးကီၢ်ဖိတဖၣ်အမူအဒါပၣ်ဃုၥ်၀ဲကၠိ,
တၢ်ဆါဟံၣ်, ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်, ကျဲမုၢ်ကျဲဘိ
, လ့ၣ်မ့ၣ်အူကျိၤ, ဒီးကမျၢၢ်တၢ်လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤ, ပှၤတ၀ၢတၢ်
မၤစၢၤကရၢ, တၢ်ဘျၢသဲစးဒီး,
ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်မၤစၢၤအကျိၤအကျဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

<strong>လီၢ်က၀ီၤ</strong><br />
ပဒိၣ်

လီၢ်က၀ီၤ
ပဒိၣ်

ကရၢတဖုလၢအမၤတၢ်ဆၢတဲၥ်-

၀့ၢ်ကီၣ်ကးကရၢ /ကီၢ်ရ့ၣ်အကီၣ်ကးကရၢ (City Councils/Shire Councils)

ခိၣ်နၢ်-

၀့ၢ်ခိၣ်/ကီၢ်ရ့ၣ်အပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ

ကီၣ်ကးကရၢကွၢ်ထွဲ၀ဲ၀့ၢ်မ့တမ့ၢ်လီၢ်က၀ီၤအတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်လီၤ.
ကီၣ်ကးကရၢခၢၣ်စးတဖၣ်အံၤတၢ်ကိးအီၤလၢ aldermen (အဲလဒၢမဲ) မ့တမ့ၢ် councillors (ပှၤကူၣ်လိၥ်တၢ်)န့ၣ်လီၤ.ကီၣ်ကးကရၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်ညီနုၢ်
တၢ်အိးထီၣ်အီၤလၢကမျၢၢ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.

လီၢ်က၀ီၤအအမူအဒါတဖၣ်ပၣ်ဃုၥ်၀ဲ- တၢ်ကွၢ်ထွဲကတီၤလီၢ်က၀ီၤကျဲမုၢ်ကျဲဘိ,
တၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်ကမှံၤ, တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ်,
ကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ဒီးပှၤတ၀ၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်အလီၢ်တဖၣ်
ဒ်အမ့ၢ်တၢ်လုၢ်ထံကမါတဖၣ်အသိး
လီၤ. ACT တခီ၀့ၢ်အကီၣ်ကးကရၢန့ၣ်တအိၣ်၀ဲဘၣ်, ကီၣ်ကးကရၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်
Legislative Assembly (သဲစးပဒိၣ်စၢဖှိၣ်ကရၢ) အမူအဒါန့ၣ်လီၤ.

နဃုထံၣ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးပဒိၣ်လၢနကီၢ်စဲၣ်မ့တမ့ၢ်ဟီၣ်က၀ီၤဒိၣ်အပူၤတဖၣ် သ့၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ

တချုးနဟ့ၣ်တၢ်ဖးဒံးဘၣ်အခါ

တချုးနဟ့ၣ်တၢ်ဖးဒံးဘၣ်န့ၣ်, နကဘၣ်ဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢကဆိမိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီမနုၤတဖၣ်အိၣ်၀ဲအါကတၢၢ်
လၢနဂီၢ်လဲၣ်ဒီးနသူနတၢ်ဟ့ၣ်နတၢ်ဖးအံၤကသ့အဂ့ၤကတၢၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤလီၤတံၢ်ဒ်သိးနကသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်လီၤဆီဘၣ်ဃးဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအကရၢခၢၣ်စးအဖု
ဒီးခၢၣ်စးသဘျ့ တဖၣ်အတၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ် လၢတၢ်ဂ့ၢ်မနုၤအဖီခိၣ်ဒီးဟ့ၣ်တၢ်ဖးဆူပှၤဒိးဃုထၢသးတဖၣ်လၢ အကဲခၢၣ်စးအဂ့ၤကတၢၢ်လၢနတၢ်ထံၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဃိၣ်ဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်အခီပညီဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်ဒီးဃုထၢဘၣ်
ခၢၣ်စးအခိၣ်လၢကဂ့ၤကတၢၢ်လၢပၥ်ဖျါနတၢ်ထံၣ်တဖၣ်တက့ၢ်. နဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဘၣ်ဃးမ့ၢ်တၢ်ကဘၣ်မၤတၢ်ဆၢတဲၥ်ဒ်လဲၣ်လၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢမတၤအဂီၢ်ဖဲအံၤတက့ၢ်.

မၤလိအါထီၣ်ၣ

တၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးတဖၣ်အတၢ်သမံသမိးစရီ

သမံသမိးဘၣ်လၢနဆဲးလီၤနမံၤလံအဂ့ၢ

မၤလိအါထီၣ်

သ့ၣ်ညါနဲလၢကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဆံးယံၥ်လဲၣ်ဒီးတၢ်လီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်

မၤလိအါထီၣ်

သ့ၣ်ညါလၢကဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဖးဒ်လဲၣ်

မၤလိအါထီၣ်

ဆၢတဲၥ်လၢကဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဖးဒ်လဲၣ်

မၤလိအါထီၣ်

Harmony Alliance ကဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါလၢခံကတၢၢ်တဖၣ်ခဲအံၤခဲအံၤ ဖဲ ကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်တၢ်ဃုထၢတဖၣ်လဲၤတၢ်အခါ လၢပလံာ်တၢ်ပရၢပစၢၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဆဲးလီၤမံၤ