ကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖး ဆံးယံၥ်လဲၣ်ဒီးတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်

ကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဆံးယံၥ်လဲၣ်

ပှၤအါဒၣ်တၢ်တက့ၢ်လၢအီးစထြ့လယါအပူၤ
ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဖးဖဲတၢ်ဟ့ၣ်
တၢ်ဖးအနံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဃုထၢပဒိၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအနံၤန့ၣ်
တၢ်မၤအီၤထီဘိဖဲမုၢ်ဘူၣ်အနံၤ, ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးန့ၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤစးထီၣ်ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်တုၤဟါ ၆ နၣ်ရံၣ်အဘၢၣ်စၢၤဖဲနံၤအ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

နဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဖးဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအနံၤမ့ၢ်တသ့၀ဲဘၣ်န့ၣ်, နဟ့ၣ်ထီၣ်ဆိတၢ်ဖးလၢနီၢ်ကစၢ်မ့တမ့ၢ်လံၥ်ပရၢအပူၤ(တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးခီဖျိတၢ်ဆှၢလံၥ်ပရၢ)သ့၀ဲလီၤ.

တုၤတၢ်ဟ့ၣ်သ့ၣ်ညါရၤလီၤ၀ဲကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်အတၢ်ဃုထၢလံတဘျီ, AEC ကဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ဟ့ၣ်

တၢ်ဖးအမုၢ်နံၤ, ဃုၥ်ဒီးမုၢ်နံၤဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်မၤအီၤသ့လၢတၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်ဆိ

တၢ်ဖးအဂီၢ်လီၤ. လဲၤကွၢ်ဘၣ်ဖဲ www.aec.gov.au မ့တမ့ၢ် ကိး ၁၃ ၂၃ ၂၆ ဖဲတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးမုၢ်နံၤအလီၢ်ခံလၢကဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

ကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်

နဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဖးသ့-

 • ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးမုၢ်နံၤ - ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်တတီၤလၢအဘူးဒီးနဟံၣ်န့ၣ်လီၤ.  တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်တဖၣ်ညီနုၢ်မ့ၢ်၀ဲကမျၢၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အလီၢ်တဖၣ်, ဒ်အမ့ၢ်ကၠိ, သရိၥ်မ့တမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒၢးဖးဒိၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.  လၢကဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢတၢ်လဲၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးသ့အလီၢ်အဂီၢ်နကဘၣ်လဲၤကွၢ်ဖဲ www.aec.gov.au မ့တမ့ၢ်ကိးဘၣ် ၁၃ ၂၃ ၂၆ ဘူးထီၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအနံၤန့ၣ်တက့ၢ်.
 • တချုးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအနံၤဘၣ်ဒံးအခါ- ဖဲတၢ်လီၢ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖးအဂီၢ်မ့တမ့ၢ်ခီဖျိ လံၥ်ပရၢတၢးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖး န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးတၢ်လီၢ်လၢတၢ်ကဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖးအဂီၢ်တဖၣ်တၢ်ကဘိးဘၣ်ရၤ
  လီၤအီၤလၢ AEC ဖဲတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖး၀ံၤအလီၢ်ခံဖဲအဆိအချ့န့ၣ်လီၤ.
  လဲၤကွၢ်ဘၣ်ဖဲwww.aec.gov.au မ့တမ့ၢ်ကိးဘၣ် ၁၃ ၂၃ ၂၆ လၢကဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဃုထၢမနုၤတဖၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လဲၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

တၢ်မနုၤကဲထီၣ်အသးဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဒၢး

မ့တမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖးအလီၢ်တဖၣ်လဲၣ်.

ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဒၢးဖိအပူၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်ဆိတၢ်ဖးအလီၢ်အချၢန့ၣ်, နကထံၣ်ဘၣ်ပှၤဒိးဃု
ထၢအသးတဖၣ်ဒီး/မ့တမ့ၢ် ပှၤမုၥ်သးကလီဖံးမၤတၢ်တဖၣ်မၤစၢၤ၀ဲပှၤဒိးဃုထၢအသးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်ကဟ့ၣ်လီၤနၤလံၥ်စးတၢ်ခိက့ဖိတဖၣ်လၢတၢ်ကိးအီၤလၢ'တၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဒ်လဲၣ်'အကးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤဒုးနဲၣ်ဖျါ၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်အဲၣ်ဒိးလၢနဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢကျဲ ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

နတလိၣ်ဟံးန့ၢ်တၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအကးန့ၣ်ဘၣ်. လံာ်က့အံၤမၤစၢၤနၤလၢကဆၢတဲၥ်
လၢနကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဒ်လဲၣ်ဖဲနမ့ၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဒီးပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးအဖီလစံၣ် တဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်သနၥ်က့,နဟ့ၣ်တၢ်ဖးသ့ဒံး၀ဲဆူပှၤဒိးဃုထၢသးအဂၤ
ဒီးပၥ်ပှၤဒိးဃုထၢသးအဂၤတဖၣ်အပတီၢ်ဒ်အလီၤဆီလိၥ်အသးအိၣ်၀ဲလၢကဘၣ်
ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဒ်လဲၣ်အကးဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်၀ဲအသိးန့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဒၢးန့ၣ်, နကထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအပှၤဘၣ်မူ
ဘၣ်ဒါတဂၤဖဲစီၤနီၤခိၣ်လၢအအိၣ်ဒီးပှၤအမံၤစရီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နကဘၣ်တဲထီၣ်နမံၤလၢတၢ်ဃုထၢအပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါကထိၣ်ကွၢ်၀ဲ ဒၣ်လၢအစရီအပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဃုထၢအပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ကသံကွၢ်နမံၤ, နလီၢ်အိၣ်ဆိးထံး, ဒီးမ့ၢ်နဟ့ၣ်ဘၣ်တ့ၢ်လံတၢ်ဖးလၢတၢ်ဃုထၢအပူၤအံၤလံဧါအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်ဃုထၢအပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ကဟ့ၣ်နၤစးခိလၢပှၤဃုထၢတၢ်ဖးအဂီၢ်ခံဘ့ၣ်ဒီး
ကနဲၣ်နၤလၢနကဘၣ်လဲၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲလဲၣ်အဂီၢ်လီၤ.

နကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအစးခိဒၢးဖိပူၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒၢးဖိအပူၤအံၤအိၣ်ဒီးအဒူၣ်တဖၣ်,ဒ်သိးနဟံၣ်တၢ်ဖးဒ်လဲၣ်န့ၣ်ပှၤအဂၤသုတထံၣ်တဂ့ၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
ဒၢးအပူၤအိၣ်ဒီးစၢၢ်ဘိလၢနသူအီၤဒ်သိးကမၤနီၣ်နတၢ်ဃုထၢအဂီၢ်, ဘၣ်ဆၣ်နသူနကစၢ်စၢၢ်ဘိမ့တမ့ၢ်ထိၣ်ဒံးဘိသ့၀ဲလီၤ.

နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢကမၤပှဲၤတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလံၥ်တကွီၢ်စးခိက့အဂီၢ်, နလဲၤကိးဃုၥ်ပှၤဆီၣ်ထွဲနၤမ့တမ့ၢ်တံၤသကိးတဂၤဒီးနၤသ့၀ဲလီၤ. တၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤကမၤစၢၤစ့ၢ်ကီးနၤသ့၀ဲလီၤ. ပှၤမၤစၢၤတၢ်ဖိတဂၤအံၤတဘၣ်တဲလၢနကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဆူမတၤအအိၣ်ဘၣ်, ဒီးတဘၣ်တဲဘၣ်မတၤဘၣ်လၢကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဒ်လဲၣ်အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်အိၣ်လၢကီၢ်ချၢမ့တမ့ၢ်ကီၢ်စဲၣ်အဂၤ

ဖဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအမုၢ်နံၤန့ၣ်ကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.

နမ့ၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ဖဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအနံၤ(ကမ့ၢ်ဖဲအီးစထြ့လယါအပူၤ

မ့ၢ်ဂ့ၤမ့တမ့ၢ်ကီၢ်ချၢမ့ၢ်ဂ့ၤ)န့ၣ်, နမၤ-

 • တၢ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖးဖဲတၢ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖးအလီၢ်ခၢၣ်သးမ့တမ့ၢ်ခီဖျိလံၥ်ပရၢ
  တၢးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးန့ၣ်သ့၀ဲ

မ့တမ့ၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲ-

 • အီးစထြ့လယါအမီၢ်သီ (Embassy), Consulate မ့တမ့ၢ် High Commission လၢထံကီၢ်တဘ့ၣ်လၢနကအိၣ်ဆိးလၢအပူၤတဘ့ၣ် ( ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်လၢကီၢ်ချၢအခါ)
 • ကီၢ်စဲၣ်အဂၤတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်ခၢၣ်သး (ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဖဲအီးစထြ့လယါအပူၤ)

AEC ကဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးတၢ်လီၢ်ဖဲနဟ့ၣ်

တၢ်ဖးသ့လၢအအိၣ်လၢကီၢ်ချၢဒီးကီၢ်စဲၣ်လၢအဂၤဖဲတၢ်ဃုထၢပဒိၣ် ကကဲထီၣ်အသးဘူးထီၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

နကိးစ့ၢ်ကီး AEC သ့ဖဲ ၁၃ ၂၃ ၂၆ မ့တမ့ၢ် ထံကီၢ်ခၢၣ်စးအ၀ဲၤလီၢ်လၢကဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်သ့၀ဲလီၤ,