တၢ်လူၤဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါအပှၤဒိးဃုထၢအသး ဒီးပၣ်တံၣ်တဖၣ်

ထံရုၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တဖၣ်ဒီးပှၤဒိးဃုထၢထီၣ်သးအသဘျ့တဖၣ်

ပှၤဒိးဃုထၢအသးလၢတၢ်ဃုထၢတဖၣ်အဂီၢ်ကဆၢထၢၣ်၀ဲလၢထံရုၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်
အလီၢ်မ့တမ့ၢ်ဒ်ပှၤသဘျ့တဖၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မ့ၢ်ဃုထၢအီၤလံန့ၣ်, ပှၤဒိးဃုထၢအသးလၢအမ့ၢ်ထံရုၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်ကရၢဖိတဖၣ်
ညီနုၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးတမံၤဃီဒ်သိးပှၤအဂၤတဖၣ်လၢအအိၣ်လၢထံရုၢ်ကီၢ်သဲးအပၣ်တံၣ်၀ဲန့ၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မ့ၢ်ဃုထၢအီၤလံန့ၣ်, ပှၤဒိးဃုထၢသးလၢအသဘျ့ ကဆၢတဲၥ်အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ဖးလၢအသဘျ့အပူၤလၢ တၢ်ဖးကိးဖျၢၣ်ဒဲးအဂီၢ်လီၤ. နဃုထံၣ်သ့ၣ်
ညါအါထီၣ်ဘၣ်ဃးထံရုၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တဖၣ်သ့ဖဲအပှၥ်ယဲၤအပူၤ-
Australian Greens, Australian Labor Party, Liberal Party of Australia, The Nationals န့ၣ်လီၤ.

ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်မ့ၢ်ပှၤဒိးဃုထၢအသးတဖၣ်မ့ၢ်မတၤလဲၣ်

စးထီၣ်ခီဖျိတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်ဃုထၢအလီၢ်က၀ီၤဖဲလဲၣ်တခါလၢနအိၣ်လၢအပူၤန့ၣ်လဲၣ်တက့ၢ်.

လၢကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်အတၢ်ဃုထၢန့ၣ်နမၤတၢ်အံၤသ့ခီဖျိ

လူၤဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါနအိၣ်ဆိးလီၢ်က၀ီၤအနီၣ်ဂံၢ်မ့တမ့ၢ်လီၢ်က၀ီၤ

ဖဲ AEC အပှာ်ယဲၤသန့အံၤ ခီဖျိကိး AEC ဖဲ ၁၃ ၂၃ ၂၆ တက့ၢ်.

ဖဲန့ၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံနကထံၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢပှၤဒိးဃုထၢအသးတဖၣ်ဆၢထၢၣ်

၀ဲလၢ-

  • ဘျီၣ်ဒိၣ်ကရၢအခၢၣ်စးတဖၣ်အလီၢ်အလၤဖဲနတၢ်ဃုထၢအလီၢ်က၀ီၤ, ဒီး
  • ဘျီၣ်ဒိၣ်ထးကရၢဖိအလီၢ်အလၤလၢနကီၢ်စဲၣ်မ့တမ့ၢ်ဟီၣ်က၀ီၤဒိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ,

တုၤတၢ်ကိးထီၣ်တၢ်မၤတၢ်ဃုထၢလံတစု, နဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်အံၤခီဖျိ AEC အအိၣ်ဒီးဖဲထံကီၢ်ဂ့ၢ်၀ီပၤတံၤအပှၥ်ယဲၤအပူၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်သ့၀ဲလီၤ.

ဖဲပၣ်တံၣ်အပှၥ်ယဲၤသန့တဖၣ်အပူၤန့ၣ်, နကဘၣ်လူၤဃုကွၢ်လံၥ်ကဘျံးဃုၥ်ဒီးပှၤဒိးဃုထၢအသးတဖၣ်အစရီအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤတၢ်ကကိးအီၤလၢတၢ်မ့ၢ်ဒ်သိး ‘Candidates’, ‘Our People’, ‘Our Team’, မ့တမ့ၢ် ‘Election’('ပှၤဒိးဃုထၢအသး', 'ပပှၤကမျၢၢ်', 'ပကရူၢ်', မ့တမ့ၢ်'တၢ်ဃုထၢ' ) န့ၣ်လီၤ.

ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်လၢပှၤဒိးဃုထၢအသးတဖၣ်အတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်

တုၤနထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ကရၢခၢၣ်စး House of Representative အပှၤဒိးဃုထၢသးဖဲတၢ်ဃုထၢအလီၢ်က၀ီၤဒီးဘျီၣ်
ဒိၣ်ထးအပှၤဒိးဃုထၢအသးတဖၣ်လၢနကီၢ်စဲၣ်မ့တမ့ၢ်ဟီၣ်က၀ီၤဒိၣ်အပူၤလံတစု, ဃုသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီမနုၤတဖၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်၀ဲတဖၣ်န့ၣ်လဲၣ်တက့ၢ်.

ကွၢ်ဘၣ်တၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ကွဲးမ့တမ့ၢ်စံး၀ဲဖဲအ၀ဲသ့ၣ်အပှၥ်ယဲၤ, တၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအကဘျံး, လံၥ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤမ့တမ့ၢ်တၢ်သံကွၢ်သမံသမိးအီၤမ့တမ့ၢ်အတၢ်ကတိၤလီၤတၢ်လၢအဟ့ၣ်ထီၣ်တဖၣ်တက့ၢ်.  ပှၤဒိးဃုထၢအသးတဖၣ်မ့ၢ်ယၢၤထီၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီတခါအဒိၣ်အမုၢ်န့ၣ်, ကမ့ၢ်ဘၣ်ဖုးတၢ်တမံၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤ၀ဲလၢကဟံးန့ၢ်အဂ့ၢ်အ၀ီဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်

တၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤအခါန့ၣ်လီၤ.

ပှၤဒိးဃုထၢအသးတဂၤတၢ်မ့ၢ်ဃုထၢထီၣ်လံအီၤဆူဘျီၣ်ဒိၣ်အပူၤဖဲအပူၤကွံၥ်လံန့ၣ်, နဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်မ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်မၤတၢ်တမံၤမံၤ

ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢနဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီတၢ်လၢအဂီၢ်တဖၣ်ဖဲအပူၤကွံၥ်န့ၣ်စ့ၢ်ဧါ. နဖး MPs ဒီး

Senators (ဘျီၣ်ဒိၣ်ထးကရၢဖိ) အတၢ်ကတိၤလီၤတဖၣ်လၢဘျီၣ်ဒိၣ်အပူၤသ့၀ဲဖဲ https://www.aph.gov.au န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်လီၤဆီဒၣ်တၢ်, ပှၤလၢအအိၣ်လၢဘျီၣ်ဒိၣ်တဖၣ်သူအ၀ဲသ့ၣ် တၢ်ကတိၤတၢ

တဘျီ (‘maiden speech’) (တၢ်ကတိၤအခီၣ်ထံး)ဖဲဘျီၣ်ဒိၣ်ထံးအပူၤလၢကပၥ်ဖျါထီၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်

လၢအကါဒိၣ်၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

နထံၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီးဘျီၣ်ဒိၣ်ကရၢဖိတဖၣ်ဟ့ၣ်တ့ၢ်တၢ်ဖးလၢတၢ်ဂ့ၢ်ကီလီၤဆီတဖၣ်အဖီခိၣ်လၢညါ ဒ်လဲၣ်သ့၀ဲ ခီဖျိ https://theyvoteforyou.org.au/people

မ့ၢ်တလီၤတံၢ်ဘၣ်နၤလၢပှၤဒိးဃုထၢအသးတဂၤဆိကမိၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်လၢ

နဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤအဂ့ၢ်မ့ၢ်အိၣ်တခီ, ကိးအ၀ဲသ့ၣ်ဖဲအ၀ဲၤဒၢးအိၣ်, လဲၤထီၣ်ဘၣ်တၢ်မၤမူးပွဲဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ကလဲၤထီၣ်၀ဲ, ဒီးတဘၣ်ပျံၤလၢကသံကွၢ်တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်တဂ့ၤ. မ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်အမူအဒါလၢကထုးန့ၢ်လွဲန့ၢ်နၤလၢနကဟ့ၣ်အီၤဒီးတၢ်ဖးန့ၣ်လီၤ.


ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ထံရုၢ်ကီၢ်သဲးအပၤတံၤတဖၣ်တဲတၢ်မနုၤလဲၣ်တက့ၢ်

ပှၤဒိးဃုထၢအသးတဖၣ်ဘၣ်တၢ်လုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိတၢ်ပၥ်လုၢ်ပၥ်ပှ့ၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်လၢ

အဘၣ်ထွဲဒီးအ၀ဲသ့ၣ်အပၣ်တံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. MPs ဒီး Senators (ဘျီၣ်ဒိၣ်ထးကရၢဖိ) ကဟ့ၣ်ညီနုၢ်တၢ်ဖးဒ်အပၣ်တံၣ်တဲအီၤဒ်လဲၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

နဃုထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်ဃးပၣ်တံၣ်တဖၣ်အၢၣ်လီၤ၀ဲတၢ်မနုၤတဖၣ်ခီဖျိအပှၥ်ယဲၤတဖၣ်အပူၤသ့၀ဲလီၤ.

ကွၢ်ဃုဘၣ်လံၥ်ကဘျံးပၤတဖၣ်လၢအစံး၀ဲတၢ်ဒ်သိး‘Our policies’ ‘Our values’, ‘Our vision’, ‘Our Plan’, ‘National Platform’ ( 'ပတၢ်ဘျၢတဖၣ် 'ပတၢ်ပၥ်လုၢ်ပၥ်ပှ့ၤ', 'ပတၢ်ထံၣ်ကွၢ်စိ', 'ပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ' ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်တိၥ်ကျဲၤ) တဖၣ်အပူၤတက့ၢ်.

ABC အိၣ်ဒီးတၢ်ပီးတၢ်လီလၢအကဲဘျုးတခါကိး၀ဲလၢ Vote Compass, ပျဲ၀ဲနကကွၢ်သမံသမိးဘၣ်ဃးနတၢ်ထံၣ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်အဖီခိၣ်

ဒ်လဲၣ်ဒီးထိၣ်သတြီၤအီၤဒီးထံရုၢ်ကီၢ်သဲးအပၣ်တံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဆိမိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဃး

တၢ်ဂ့ၢ်ကီမနုၤတဖၣ်လၢပှၤဒိးဃုထၢအသးဖိတဖၣ်ဟံးအဂ့ၢ်အ၀ီန့ၣ်လဲၣ်.

တၢ်ဘျၢမနုၤတဖၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အၢၣ်လီၤ၀ဲလၢကမၤပှဲၤထီၣ်၀ဲန့ၣ်လဲၣ်.

ပၣ်တံၣ်မနုၤတခါလၢအဆၢထၢၣ်န့ၢ်၀ဲလၢအခၢၣ်စးန့ၣ်လဲၣ်.

တၢ်ဂ့ၢ်၀ီမနုၤတဖၣ်လၢပၣ်တံၣ်ကဟံးန့ၢ်အရ့ဖဲကဲထီၣ်၀ဲပဒိၣ်တဖုအခါန့ၣ်လဲၣ်

သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်-ဆိကမိၣ်ထီၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်အံၤလၢနနီၢ်ကစၢ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

နကဘၣ်မၤတၢ်ဆၢတဲၥ်တဖၣ်အံၤလၢနနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်နဲန့ၣ်လီၤ. မတဂၤမး- တမ့ၢ်ဘၣ်ဒၣ်လဲၥ်နမိၢ်နပၢ်, မါ၀ၤမ့တမ့ၢ်ဖိတဖၣ်- တဘၣ်ကြၢးတဲနၤလၢနကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢမတၤအဂီၢ်လဲၣ်န့ၣ်ဘၣ်. တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ဆၢတဲၥ်လၢနကဘၣ်မၤလၢတၢ်တသန့ၤထီၣ်အသးလၢပှၤအဖီခိၣ်ဘၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ်

တၢ်အိၣ်ဃူလိၥ်ဖှိးလိၥ်အတၢ်ဒီသိၣ်ဒီမှံၤ( Harmony Alliance) ကမၤသီထီၣ်က့ၤအပှၥ်ယဲၤသန့ဒီးတၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ်အတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စး

ဖဲတၢ်ဃုထၢကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်အပဒိၣ်အဆၢကတီၢ်ဃုၥ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအါထီၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.  ဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ်-

ထၢနုာ်လီၤမံၤလၢ Harmony Alliance တၢ်ဆှၢန့ၢ်တၢ်ကစီၣ်အစရီအပူၤတက့ၢ်

ပာ်သ့ၣ်ညါနသးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လၢအကဲထီၣ်အသးဒီး Harmony Alliance လၢခံကတၢၢ်တဖၣ်ခီဖျိ တၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ပလံာ်တၢ် ပရၢပစၢၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.