တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢး

နမ့ၢ်သ့ၣ်ညါလၢဖဲတၢ်ဟံးန့ၢ် ကမျၢၢ်အတၢ်ဘၣ်သးအနံၤနလဲၤနဟ့ၣ်တၢ်ဖးမ့ၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်နဟ့ၣ်တၢ်ဖးခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢးတဆီသ့လီၤ.ဖဲနမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးကဲထီၣ်ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢးတဂၤန့ၣ်, နကလိၣ်ဘၣ်ပတံထီၣ်တၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ.တၢ်အံၤတၢ်မၤအီၤသ့ခီဖျိလီကျိၤခိၣ်ဖဲ AEC အပှၥ်ယဲၤအပူၤခီဖျိမၤပှဲၤထီၣ်လံၥ်စးခိတကွီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ကပျဲနၤလၢနမၤအီၤကသ့အဂီၢ်, နလိၣ်ဘၣ်တဲဖျါဘၣ်မနုၤလၢနဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲတၢ်ဟံးန့ၢ်ကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်သးအနံၤတသ့လၢတၢ်ဂ့ၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်ဟ့ၣ်နၤအခွဲးဒ်ပှၤဃုထၢတၢ်ဖးလၢလံၥ်ပရၢတၢးတဂၤအသိးတခီ, နလံၥ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအက့န့ၣ်တၢ်ကဆှၢလီၤအီၤဆူနလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးလၢနဆဲးလီၤဃာ်နမံၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢလံၥ်ပရၢတၢးတဆီအပတီၢ်တဖၣ်

  1. ပတံထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢလံၥ်ပရၢတၢးခီဖျိလီကျိၤခိၣ်မ့တမ့ၢ်သူဘၣ်လံၥ်စးခိအတကွီၢ်တက့ၢ်. တၢ်အံၤတၢ်မၤန့ၢ်အီၤသ့ဖဲအဘူးထီၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအနံၤန့ၣ်လီၤ.
  2. တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလံၥ်စးခိအက့ကဟဲတုၤ၀ဲဖဲနလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးန့ၣ်လီၤ.နကလိၣ်မၤပှဲၤထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ် ဖးအလံၥ်စးခိက့လၢပှၤအုၣ်ကီၤအသးတဂၤအမဲၥ်ညါန့ၣ်လီၤ.
  3. ထၢနုၥ်လီၤဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးစးခိက့န့ၣ်လၢလံၥ်ဒၢလၢကဆှၢကဒါက့ၤအပူၤ- လံၥ်ဒၢန့ၣ်ကအိၣ်ပၥ်လံဒီးတၢ်ဂီၤခိၣ်, အဃိနတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤလၢကဆှၢအီၤအဂီၢ်ဘၣ်.
  4. လဲၤစိၥ်လံၥ်ဒၢန့ၣ်ဆူအီးစထြ့လယါအလံၥ်ပရၢတၢးအအိၣ်မ့တမ့ၢ်ထၢနုၥ်လီၤအီၤ လၢအီးစထြ့လယါအလံၥ်ပရၢအဒၢအပူၤလၢကဆှၢက့ၤအီၤဆူ AEC အအိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

လၢကဃုအါထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ပျဲနၤသ့လၢနကဟ့ၣ်တၢ်ဖးခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢးအဂီၢ်,လဲၤကွၢ်ဘၣ် AEC အပှၥ်ယဲၤဖဲ-https://www.aec.gov.au/Voting/ways_to_vote/

နမၤန့ၢ်တၢ်စံးဆၢလၢညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢအဘၣ်ဃးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးသ့ခီဖျိတၢ်လဲၤကွၢ်ဘၣ်ဖဲ  AEC အပှၥ်ယဲၤအပူၤဖဲ-https://www.aec.gov.au/FAQs/postal-voting.htm