رای دهی پستی

اگه موفامید که د روز همه پرسی رای دده نمی تنید، می تنید از طریق رای پستی رای خوره بیدید. اگه می خوایید یک رادهنده پستی شونید، باید بلده شی درخواست کنید. ای درخواست ره می تنید آنلاین د وب سایت کمسیون انتخابات استرالیا یا از طریق پُر کیدون یک فرمه کاغذی انجام بی دید. بلده ازیکه مستحق شونید، باید توضیح بیدید که چره د روز همه پرسی رای دده نمی تنید. اگه به حیث یک رای دهنده پستی قبول شونید، ورقای رای دهی شیم د آدرس راجستر شده پستی شیم پست موشه.

مرحلای رای ددو از طریق پست:

  1. بلده رای گیری پستی از طریق آنلاین یا با استفاده از فرمه کاغذی درخواست کید. ای کار د نزدیکای تاریخ تعیین شده قابل دسترس موشه.
  2. ورقای رای گیری د آدرس شیم خاد اماد. شیمو باید ورقای رای دهی ره د پیش یک شاهد خانه پری کنید.
  3. ورقای رای گیری ره د بین پاکت برگشتی بی لید – ای پاکت یک مهر پستی از گاه بله شی زیده شده، تاکه بلده پس ریی کیدون شی پیسه پرداخت کدنی نشنید.
  4. ای پاکت ره د یک اداره پست استرالیا بوبرید یا د داخل یک صندوق اداره پست استرالیا بیندخنید که پس بلده AEC ریی شونه.

بلده ازیکه بوفامید آیا شیمو واجد شرایط رای گیری از طریق پست استید یا نه، به وب سایت AEC مراجعه کید: https://www.aec.gov.au/Voting/ways_to_vote/

همچنین می تنید جوابای سوالای معمولی ره د باره رای گیری پستی از وب سایت AEC پیدا کنید: https://www.aec.gov.au/FAQs/postal-voting.htm