مسائلی ره که بلده شیم مهم استه شناسائی کید

انتخابات یک فرصت بلده شیم استه که نظر خوره د باره ازیکه چه کسی از طرف از شیمو تصمیم بیگره و تاثیر خوره د بله ازیکه کدام حزب دولت بعدی ره جور کنه دشته شید.

شیمو باید فکر کنید که کدام مسائل د بله خود شیم و فامیل شیم تاثیر مونه.

می خوایین که دولت د باره ازونا چه کارا کنن؟

مالوم کید که کدام کاندیدا د منطقه شیم د انتخابات استاد شده د باره ازی مسائل بوگید، و همچنین حزبای مختلف چه وعدا میدین. شیمو باید کوشش کنید یک حزب یا کاندیدی ره انتخاب کنید که توجه د باره مسائلی که بلده شیم زیاد مهمه دشته شه، و که نظر شی بهترین برابری ره قد نظر از شیمو د باره ازی مسائل دشته شه.