شناسائی مسائلی که برایتان مهم است

انتخابات فرصتی است که نظر خود را در مورد این که کدام فردی از طرف شما تصمیم بگیرد ابراز کنید و در مورد این که کدام حزب دولت بعدی را تشکیل دهد اثر بگذارید.

شما باید در مورد مسائلی که بالای شما و خانواه تان اثر می گذارد فکر کنید.

خوش دارید دولت در مورد آنها کدام کاری انجام دهد؟

تحقیق کنید که نامزدهای انتخاباتی در منطقه شما در مورد این مسائل چه نظری دارند و اینکه أحزاب مختلف چه وعده هائی می دهند. شما باید حزب و یا نامزدی را انتخاب کنید که مسائل شما برایش مهم است و با نظرات شما در این موضوع ها مطابقت دارد.