زمان و محل رأی دادن

زمان رأی دادن

رفراندم را زمانی می تواند انجام داد که لایحه تغییر قانون اساسی (Constitution Alteration Bill) به تصویب پارلمان آسترالیا رسیده باشد. لایحه تغییر قانون اساسی، پیشنهاد تغییری در قانون اساسی است که باید به تصویب هر دو مجلس نمانیدگان و سنا برسد. وقتی لایحه تغییر به تصویب رسید، رفراندم باید ظرف مدت ۲ تا ۶ ماه بعد ازآن تاریخ برگزار شود.

در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳، آسترالیا اولین رفراندم خود را از سال ۱۹۹۹ برگزار میکند.

محل رأی دادن

(محل را (کمیسیون انتخابات آسترالیا (AEC) Australain Electoral Commission تهیه می کند. این محل ها معمولاً مکانی هستند که برای اهالی محل آشنا میباشد، مانند مکتب ها و مراکز جامعه. لیست محل ها در زمان نزدیک به برگزاری انتخابات در وبسایت AEC منتشر می شود.