چگونه رأی بدهیم

نحوه تصمیم گیری رفراندم

برای تصویب یک رفراندم ، و تغییر در فانون اساسی،  به اکثریت مضاعف ضرورت است.

رفراندم زمانی تصویب میشود که ’اکثریت مضاعف‛(double majority) وجود داشته باشد. 

’اکثریت مضاعف‛ یعنی:‌

  1. اکثریت کلی ( بیش از نیمی ) رأی دهندگان از همه ایالت ها و مناطق رأی بلی بدهند

    و
  2. اکثریت ( بیش از نیمی) از رأی دهندگان در اکثریت ایالت ها رأی بلی بدهند ( این یعنی حداقل چهارایالت از شش ایالت بطور کلی رأی بله بدهند.)
رأی افرادی که در  ACT و    NT و هر یک از قلمروهای خارجی آسترالیا زندگی می کنند فقط برای  اکثریت ملی محسوب می شود.

 

اگر ’اکثریت مضاعف‛ بدست نیاید ، رفراندم نمی تواند قانون اساسی را تغییر دهد.

ثبت نام برای رأی دادن

برای رأی دادن در رفراندم شما باید در لیست رأی دهندگان AEC باشید.

به این میگویند لیست انتخاباتی

اگر شما قبلاً رأی داده اید، نام شما در حال حاضر در لیست برای رفراندم است.

جریان ثبت نام برای دادن رأی دررفراندم مانند ثبت نام برای انتخابات ایالتی و فدرال است. برای یادگیری این که چگونه ثبت نام کنید به این جا مراجعه نمائید: https://harmonyvotes.org.au/how-to-enrol/federal/

مراحل رأی دادن

زمانی که به محل رأی گیری رسیدید

وقتی که به محل رأی گیری رسیدید، افراد مسؤل نام شما را در لیست رأی دهندگان جستجو می کنند و به شما کمک می کنند.

برای  کمک در پیدا کردن نام تان در لیست، از شما چند سؤال پرسان می شود:
  1. نام کامل شما چیست؟ ( این یعنی نام و تخلص شما، یا ’نام رأی گیری‛ شما کدام است.)امکان دارد بین نام و تخلص، ابهامی وجود داشت باشد. اگر فکر می کنید چنین امکانی وجود دارد، و نام شما در لیست پیدا نمیشود، از افراد مسؤل بخواهید که زمانی که دنبال نام و تخلص شما هستند ،جای نام و تخلص را با هم عوض کنند. اگر بازهم نام شما در لیست پیدا نشد، شما هنوز هم میتوانید رأی بدهید. افراد مسؤل به شما خواهند گفت که کدام کار را باید انجام دهید.
  2. درکجا زندگی می کنید؟ ( این یعنی آدرسی که هنگام ثبت نام داده اید.)
  3. آیا قبلاً در این رفراندم رأی داده اید؟ ( این سؤال پرسان میشود چون فقط یک دفعه می توانید در رفراندم رأی دهید.)

وقتی نام شما را در لیست پیدا کردند و علامت زدند، به شما برگه های رأی در مورد سؤال رفراندم را می دهند.

چگونه باید رأی داد

وقتی در رفراندم رأی می دهید، اگر با تغییر موافق هستید، شما بلی  نوشته می کنید، اگر با تغییر موافق نیستید، نخیر  را در برگه رأی نوشته می کنید.

در وبسایت AEC می توانید نوشتن رأی خود را تمرین کنید: https://www.aec.gov.au/voting/how_to_vote/practice/practice-referendum.htm

وقتی پاسخ خود را در مورد سؤال  در برگه رأی گیری نوشتید، برگه را در صندوق رأی بیاندازید. آرأ در این صدوق میماند تا زمانی که AEC آماده شمارش آنها شود.