چگونه ثبت نام کنم؟

فیدرال

آنچه شما لازم دارید

برای ثبت نام ، شما باید هویت خود را ثابت کنید. این کار را به سه طریق می توانید انجام دهید:

 • ارائه نمبر لایسنس درایوری آسترالیائی خود
 • ارائه نمیر پاسپورت آسترالیائی خود
 • از شخصی که شناخت دارید و قبلاً برای رأی دادن در آسترالیا ثبت نام کرده، درخواست کنید هویت شما را تأئید کند.

ثبت نام آنلاین

می توانید از طریق وبسایت AEC آنلاین ثبت نام کنید.

روی (Enrol to Vote) ثبت نام برای رأی دادن کلیک کنید و بعد به سؤالات در هرمرحله که معلوماتی در مورد شما پرسان می کنند پاسخ دهید:

 • نام
 • محل و تاریخ تولد
 • آدرس پستی و فیزیکی خانه
 • تابعیت
 • آدرس ایمیل و نمبر تلفون
 • نمبر پاسپورت یا لایسنس درایوری آسترالیائی شما

اگر می خواهید از شخصی که شناخت شما است و قبلاً برای رأی دادن در آسترالیا ثبت نام کرده ، درخواست کنید که هویت شما را تأئید کند، ضرور است که فورم آنلاین را چاپ کنید و به AEC با پست روان کنید. شما قادر نخواهید بود ثبت نام خود را در آنلاین تکمیل کنید .

ثبت نام از طریق فورم

اگر می خواهید در یک فورم کاغذی ثبت نام کنید، می توانید یکی از این اقدامات را انجام دهید:

۱. فورم پی دی اف (PDF) را دانلود کنید، برای این

کار وب سایت AEC را ملاحظه کنید. مراقب باشید که فورم مربوط به ایالت یا منطقه ای که در آن زندگی می کنید را دانلود کنید.

۲. یک فورم را از دفتر AEC یا دفتر ایالت یا منطقه خود بگیرید.

برای این کار کلیک اینجا کنید تا نزدیک ترین دفتر AEC را پیدا کنید یا به نمبر ۱۳۲۳۲۶ تلفون کنید. اگر به لسانی غیر از انگلیسی می خواهید تلفون کنید، میتوانید با AEC به نمبر های موجود دراینجا تماس بگیرید.

۳. با AEC تماس بگیرید و از آنها درخواست کنید تا

فورم را برایتان روان کنند اینجا را ملاحظه کنید.

برای ثبت نام در فورم، باید معلومات زیر را در مورد خود خانه پری کنید:

 • نام
 • محل و تاریخ تولد
 • آدرس پستی و فیزیکی خانه
 • تابعیت
 • نمبر تلفون یا ایمیل جهت تماس
 • نمبرلایسنس درایوری آسترالیائی یا نمبر پاسپورت یا از شخصی که شناخت دارید ، و قبلاً برای رأی دادن ثبت نام کرده درخواست کنید که فورم را برای تأئید هویت شما امضاء و تاریخ گذاری کند

بعد از آن باید فورم خانه پری شده را به AEC برگردانید. فراموش نکنید که قبل از بازگرداندن آنرا امضاء کنید. می توانید به طرق زیر فورم را روان کنید:

۱. با پست کردن به AEC

( لازم نیست تمبر بزنید)
AEC
Reply Paid 9867
( نام مرکز شهرخودتان)

۲. اسکن کنید و در وبسایت بگذارید

وب سایت AEC را در اینجا ملاحظه کنید و روی
(‘upload enrolment, change name, or address form’) بارگذاری فورم ثبت نام، تغییر نام ، یا آدرس را کلیک کنید.

۳. فکس

جزئیات را دراینجا جستجو کنید

۴. با دفتر محلی AEC خود تماس بگیرید

جزئیات را دراینجا جستجو کنید

اگر آدرس دائم ندارید کدام کار باید انجام دهید

اگر درحال حاضر در یک آدرس ثابت و دائمی زندگی نمی کنید، باید با استفاده از
(‘No fixed address enrolment form’) فورم ثبت نام بدون آدرس ثابت برای ایالت یا منطقه ای که می خواهید به آن رأی دهید ، ثبت نام کنید. می توانید فورم را در اینجا دانلود کنید:

یا فورم را از دفتر AEC بگیرید.

از شما می خواهند برای یکی از موارد زیر ثبت نام کنید:

 • آدرسی که آخرین دفعه واجد شرایط ثبت نام بوده اید، یا
 • آدرسی که نزدیکان شما در آن ثبت نام کرده اند، یا
 • محل ولادت شما، یا
 • جائی که شما بیشترین آشنا و دوست را دارید. (برای افرادی که خارج از آسترالیا متولد شده اند)

برای معلومات بیشتر در مورد گزینه های ثبت نام در شرایط مخصوص به این آدرس مراجعه کنید: https://www.aec.gov.au/enrol/#specialenrolment

پنهان کردن آدرس (‘silent elector’) رأی دهنده صامت

وقتی برای رأی دادن ثبت نام کردید، آدرس شما در یک لیست عمومی ( لیست انتخابات ) منتشر خواهد شد.

اگر باور دارید که با انتشار آدرس خودتان، شما یا خانواده تان در خطر خواهید بود، می توانید درخواست کنید که آدرس خود را مخفی نگاهدارید و یک «رأی دهنده صامت» شوید .

برای این که یک «رأی دهنده صامت» شوید باید فورم در خواست را خانه پری کنید و آن را به AEC باز گردانید. شما باید فورم ثبت نام و هم چنین این فورم درخواست را خانه پری کنید.

فورم رأی دهنده صامت برای ایالت یا منطقه خود را در اینجا می توانید دانلود کنید.

در مورد خودتان شما ضرور است که معلومات زیر را ارائه دهید:

 • نام
 • تاریخ تولد
 • جنسیت
 • آدرس پستی و فیزیکی
 • نمبر تلفون و ایمیل جهت تماس

شما هم چنین ضرور است که (‘statutory declaration’) اظهار نامه قانونی را خانه پری کنید. در این فورم شما باید توضیح دهید چرا فکر می کنید انتشار آدرس محل سکونت شما می تواند شما یا خانواده شما را درمعرض خطر قرار دهد.

اظهار نامه قانونی یک اظهاریه یا شهادت رسمی است ، و ضرور است برای امضاء فورم شاهد داشته باشید. این شاهد باید در یکی از شغل هایذکر شده مصروف باشد.

درخواست شما برای رأی دهنده صامت توسط AEC بررسی می شود و قبول یا عدم قبول درخواست خود را از طریق مکتوب دریافت می کنید.

آدرس خود را به روز کنید

هر زمان که خانه خود را عوض می کنید باید به AEC اطلاع دهید تا بتوانند آدرس شما را در لیست انتخاباتی به روز کنند.

با دنبال کردن مراحل ثبت نام می توانید این کار را انجام دهید.

معلومات بیشتر

معلومات بیشتر در مورد این که چگونه رأی دهید را می توانید در وب سایت AEC پیدا کنید، شامل دانلود
(AEC Easy English Guide) راهنمای انگلیسی ساده AEC برای معلومات بیشتر. AEC هم چنین معلوماتی در باره ثبت نام برای رأی دادن به زبان های دیگر دراینجا دارد.