ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂ?

ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

 • ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਦਿਓ
 • ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਦਿਓ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜ ਹੈ

ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ AEC ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

‘Enrol to vote’ ('ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ')’ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਿਤ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ:

 • ਨਾਮ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ
 • ਡਾਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ
 • ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ
 • ਨਾਗਰਿਕਤਾ
 • ਸੰਪਰਕ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਰਜ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲੈ ਕੇ AEC ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ|

ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 1. PDF (ਪੀਡੀਐਫ) ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ ਜਿਸ ਲਈ AEC ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਲਈ ਹੀ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।
 2. ਕਿਸੇ ਵੀ AEC ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ/ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਲਓ| ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ AEC ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ 13 23 26 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ AEC ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 3. ਏਈਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ।

ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ:

 • ਨਾਮ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ
 • ਡਾਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ
 • ਨਾਗਰਿਕਤਾ
 • ਸੰਪਰਕ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਸਮੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜ ਹੈ

ਫ਼ਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਏਈਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਇਸ ਨੂੰ ਏਈਸੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

(ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ)
AEC
Reply Paid 9867
[ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ]

 • ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।

ਇੱਥੇ ਏਈਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ 'ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ, ਨਾਮ ਬਦਲੋ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਫਾਰਮ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

 • ਫੈਕਸ

ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੇ ਲੱਭੋ

 • ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਏਈਸੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੇ ਲੱਭੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਲਈ
'ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ | ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਜਾਂ ਕਿਸੇ AEC ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ:

 • ਉਸ ਪਤੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸੀ, ਜਾਂ
 • ਉਸ ਪਤੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਾਂ
 • ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ
 • ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ:
https://www.aec.gov.au/enrol/#specialenrolment

ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ (‘silent elector’ ('ਖਾਮੋਸ਼ ਵੋਟਰ’) ')

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੂਚੀ (ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 'ਖਾਮੋਸ਼ ਵੋਟਰ ' ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
'ਖਾਮੋਸ਼ ਵੋਟਰ ' ਬਣਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ AEC ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਲਈ ‘ਖਾਮੋਸ਼ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ’ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ:

 • ਨਾਮ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ
 • ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ
 • ਡਾਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ
 • ਸੰਪਰਕ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 'ਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਣਾ' ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਗਵਾਹ ਦਾ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਖਾਮੋਸ਼ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ AEC ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ

ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ AEC ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ  ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਰਜ  ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤੁਸੀਂ AEC ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ‘ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ’ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ AEC Easy English Guide (AEC ਈਜ਼ੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਾਈਡ) ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। AEC ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।