د باره کاندیدا و حزبا تحقیق کید

حزبای سیاسی و کاندیدای مستقل

کاندیدای انتخابات یا نمایندگی از اگو حزب مونه یا مستقل استن.

اگه انتخاب شد، کاندیدایی که از اگو حزب سیاسی استه عموماً رقم دیگه نفرایی که د امزو حزب استه رای مید ین.

اگه انتخاب شد، کاندیدای مستقل بلده هر رای به صورت مستقل رای میدین.

مالومات زیادتر د باره حزبای سیاسی ره می تنید از وب سایت شی پیدا کنید:

Australian Greens

Australian Greens

Australian Labor Party

Australian Labor Party

Liberal Party of Australia

Liberal Party of Australia

The Nationals

The Nationals

بوفامید که کاندیدا چه کسائی استن

ازی شروع کید که حوزه انتخاباتی شیم کدام استه. بلده انتخابات فدرال می تنید ای کار ره قد توغ کدون کد پستی خو یا منطقه خو در وب سایت AEC یا قد تماس گرفتو قد AEC د شماره 26 23 13 انجام بدید.

ازو باد پیدا کید که کدام کاندیدا بلده کدام مجلس ایستاد شدن:

  • چوکی مجلس نمایندگان د حوضه انتخاباتی شیم؛ و
  • چوکی های مجلس سنا د ایالت یا قلمرو شیم

یکدفه که انتخابات اعلان شد، می تنید اینا ره از طریق وب سایت AEC و حزبای سیاسی پیدا کنید.

د وب سایتای حزب، باید پشت یک صفه که لیست کاندیدا ره دره بگردید. ای اگو چیز رقم
‘Candidates’, ‘Our People’, ‘Our Team’ یا 'Election' (کاندیدا، نفرای ازمو، تیم ازموانتخابات  گفته موشه).

Find out what the candidates care about

یکدفه که کاندیدای House of Representative (مجلس نمایندگان) ره بلده حوزه انتخاباتی خو کاندیدای Senate (مجلس سنا) ره بلده ایالت یا قلمرو خو پیدا کدید، توغ کید که کدام مسائل زیر توجه شی استه.

توغ کید که اونا د وب سایت، صفای رسانای اجتماعی، اعلامیه ها و یا د مصاحبای خو و د سخنرانی هایی که مونن چیز موگیه. اگه یک کاندید یک مشکل ره زیاد تکرار مونه موگیه، شاید امی اگو مسئله باشه که اگه اونا انتخاب شونه پلان دشته شه بله شی کار کنه.

اگه یک کاندید قبلاً د پارلمان انتخاب شده باشه، می تنید مالوم کنید که اگه اونا ازی پیش د باره مسائلی که بلده ازشیمو مهم استه اگو کار کده باشن یا نه. شیمو د www.aph.gov.au می تنید سخرانی های MPs و Senators (سناتورا) ره که د پارلمان کده باشه توغ کنید.

به خصوص، اعضای پارلمان از 'maiden speech’ (سخنرانی اول) خو د پارلمان استفاده نه تاکه مسائلی ره که بلده شی زیاد مهم استه بوگیه.

همچنین می تنید از طریق theyvoteforyou.org.au/people توغ کنید که اعضای پارلمان د باره مسائلی به خصوصی چه رقم رای ددن.

اگه مطمئن نیستید که یک کاندید د باره مسائلی که بلده شیم مهم استه چه فکر مونه، د دفتر شی زنگ دید، د مراسمای که اونا شرکت مونن بورید، و از سوال کدو ترس نخرید. ای وظیفه ازوا استه که شیموره قناعت بدیه تاکه بلده شی رای بدید.


بوفامید که حزبای سیاسی چیز موگیان

کاندیدا به صورت قوی تحت تاثیر ارزش ها و موقعیتای حزب خو قرار میگرن. MPs و Senators (سناتورا) معمولاً امورقم که حزب شی خاسته باشه رای می دن.

شیمو می تنید وعدای حزبا ره از طریق وب سایت شی پیدا کنید. پشت صفحای که رقم
‘Our policies’, ‘Our values’, ‘Our vision’, ‘Our Plan’, ‘National Platform’ (سیاستای مو، ارزشای مو، هدف مو، پلان مو، برنامه کاری ملی‘ نوشته استه توغ کید).

ABC یک چیز فایده مند که Vote Compass موگیه دیره، که شیموره اجازه میدیه نظریه خو ره نظر به مسائل قد حزبای سیاسی مقایسه کنید.

د باره ازی چیزا فکر کید

  • بلده کاندید کدام مسائل مهم استه؟
  • چه سیاستا ره وعده مونه که انجام بیدیه؟
  • از کدام حزب نمایندگی مونه؟
  • اگه ای حزب دولت شونه کدام کارا ره خاد کدن

د یاد شیم باشه: د باره مسائلی خود خو فکر کید. ای تصمیم ره باید د تانایی خو بیگرید. هیچ کس – حتی والدین، همسر یا اولادای شیم – نباید شیموره بوگیه که بلده ازکی رای بدید. ای یک تصمیمی استه که خود شیم باید مستقیلانه بیگرید.


مالومات زیادتر پیدا کید

اتحادیه همسازی د دوران انتخابات فیدرال شموره دایم ازطریق خبرنامه خو باخبر مونه.

د لیست پوستی اتحادیه همسازی شریک شونین

قد مشترک شدو د خبر نامه از مو از تازه ترین خبر که د اتحادیه همسازی روخ میدیه با خبر باشین.