چه زمانی و د کجا رای بدید

چه زمانی باید رای بدید

اکثر نفرا د آسترالیا د روز انتخابات رای میدین. انتخابات همیشه د روز شنبه استه، و رای ددو از ساعت 8 صبح تا 6 پاسی روز د امومروز وازه.

اگه د روز انتخابات رای دده نمی تنید، می تنید گاه تر حضوری یا از طریق پست (یک رای پستی) رای بدید.

یکدفه که انتخابات فدرال اعلان شد، AEC تاریخ انتخابات ره، و همچنین تاریخا و وقتای رای ددون پیشلو ره تبلیغ مونه. بلده مالومات زیادتر باد ازیکه انتخابات اعلان شد د www.aec.gov.au مراجعه کید یا د شماره 26 23 13 تماس بیگرید.


د کجا رای بدید

شیمو می تنید رای بدید:

  • د روز انتخابات – – د یک مرکز انتخاباتی نزدیک خانه خو. مرکزای انتخاباتی معمولاً ساختمانای دولتی، مثل مکتبا، کلیسا ها یا سالن ها استه. بلده ازیکه بوفامید کدم مرکزای انتخاباتی واز استه نزدیک د روز انتخابات شیمو باید د www.aec.gov.au مراجعه کید یا د شماره 26 23 13 تماس بیگرید.
  • پیش از روز انتخابات– د یک مرکز انتخاباتی زودهنگام یا از طریق رای پستی. Tوقتا و جایایی رای ددود یک مرکز رای ددون پیشلو توسط AEC زود باد ازیکه انتخابات اعلان شد نشر موشه. بلده ازیکه بوفامید کدام گزینا د اختیار شیم استه د www.aec.gov.au مراجعه کید یا د شماره 26 23 13 تماس بیگرید.

د غرفه رای ددو یا مرکز رای ددون پیشلو چیز کار موشه؟

د برون غرفه رای ددو یا مرکز رای ددون پیشلو، کاندیدا و/یا داوطلبایی ره که کاندیدا ره کمک مونن خاد دیدید. اونا شیموره یک ورق که نام شی کارت ’چه-رقم-رای بیدی‘ استه خاد دد. ای نشان میدیه که اونا چه رقم میخوایین که شیمو رای بدید.

حتمی نیسته که شیمو کارت ’چه-رقم-رای بیدی‘ ره بیگرید. اگه قد سیاستای کاندیدا موافق بودید ای شیموره کمک مونه که چه رقم رای بدید. اما، شیمو هنوزم می تنید بلده ازو کاندید رای بدید و کاندیدای دیگه ره به یک ترتیب دیگه درجه بندی کنید که رقم کارتِ ’چه-رقم-رای بیدی‘ وری نیسته.

د داخل غرفه رای دهی، یک افسر انتخابات ره د پشت یک میز اوش مونید که یک لیست ناما قد شی استه. باید قد افسرای انتخابات ثبت نام کنید.

افسرای انتخابات د باره نام، آدرس، و اگه ازی پیش رای ددید یا نه از شیم سوال خاد کد.افسرای انتخابات شیموره دو دنه ورق رای دهی میدیه و شیموره اشاره نه که د کجار باید رای بدید.

شیمو د داخل غرفه رای دهی که از کاغذ جور شده رای خاد ددین. غرفا صفه دیره تاکه دیگه کس اوش نکنه که چه رقم رای می دید. غرفا پنسیل دیره که شیمو استفاده کده خط ده ید، ولی می تنید از قلم یا پنسیل خود خو هم استفاده کنید.

اگه د پر کدون ورقای رای دهی کمک نیاز دشتید، می تنید یک نفر کمکی یا رفیق خوره قد خو بوبرید. افسرای انتخابات هم می تنه شیموره کمک کنن. ای کمک گار نباید شیموره بوگیه که بلده از کی رای بدید، و باید قد دیگه کس هم نگیه که شیمو بلده ازکی رای ددید.

اگه د روز انتخابات د خارج از کشور یا بیرون از ایالت باشید چیز کار موشه؟

اگه د روز انتخابات د مسافرت (داخل یا خارج از استرالیا) باشد، می تنید که:

  • پیشلو د یک مرکز رای دهی زودهنگام یا از طریق پست رای بدید

یا د اینزی جایا رای بدید:

  • یک سفارت، کونسولگری یا کمسیون عالی آسترالیا د کشوری که شیمو اونجی خاد بودید (اگه خارج از کشور باشید)
  • مرکز رای دهی بین ایالتی (اگه د داخل آسترالیا باشید)

AEC مالومات د باره مرکزای رای دهی د جایایی که شیمو د خارج و ایالتای دیگه می تنید راه بدید د نزدیکای انتخابات نشر مونه.

بلده مالومات زیادتر همچنین می تنید AEC ره د شماره 26 23 13 یا سفارت مربوطه ره زنگ ده اید.