ਵੋਟ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ

ਵੋਟ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੋਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ (ਪੋਸਟਲ ਵੋਟ) ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੈਡਰਲ (ਸੰਘੀ) ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, AEC ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ www.aec.gov.au 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 13 23 26 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ – ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਥਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਚਰਚ ਜਾਂ ਹਾਲ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ www.aec.gov.au 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 13 23 26 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ – ਕਿਸੇ ਅਗੇਤਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ। ਅਗੇਤਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ AEC ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, www.aec.gov.au 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 13 23 26 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਜਾਂ ਅਗੇਤਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਜਾਂ ਅਗੇਤਰ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਪਰਚੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ 'ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ' ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਪਾਓ।

‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ’ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ’ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਵਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ‘ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ’ ਕਾਰਡ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ (ਚੈੱਕ-ਇਨ) ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ (ਵੋਟ ਪੱਤਰ) ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਗੱਤੇ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸਿਲ ਜਾਂ ਪੈੱਨ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਚੋਣ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਸੀ।

ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ) ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ:ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਕਿਸੇ ਅਗੇਤਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਾਂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓ

  • (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੋ) ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਦੂਤਾਵਾਸ, ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ
  • (ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ) ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ

AEC ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅੰਤਰ-ਪ੍ਰਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ AEC ਨੂੰ 13 23 26 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।