Đi bầu là quyền lợi,
nhưng cũng là bổn phận của chúng ta

Đi bầu trong các cuộc bầu cử là bắt buộc ở Úc nếu là công dân Úc và trên 18 tuổi. Điều này có nghĩa là quý vị phải đi bầu. Nếu không đi bầu, quý vị có thể bị phạt tiền.

Việc ghi danh đi bầu

Đi bầu ở Úc

Ở Úc, các cuộc bầu cử là công bằng và độc lập.

Quý vị cần đi bầu:

  • Ẩn danh - không có ai biết quý vị bầu cho ai
  • Tự do - không có ai nói quý vị phải bầu cho ai

Đi bầu trong các cuộc bầu cử là một phần quan trọng của công dân. Cơ hội để quý vị có tiếng nói ai sẽ thay mặt mình quyết định và ảnh hưởng đến đảng nào sẽ trở thành Chính phủ kế tiếp.

Chính phủ sẽ đưa ra các quyết định quan trọng về các vấn đề có thể ảnh hưởng đến quý vị, gia đình, làng xóm và cộng đồng. Họ đưa ra quyết định một loạt các vấn đề gồm có dịch vụ xã hội, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, việc làm và nhập cư.

Các Cấp Chính Phủ

Các Cấp Chính Phủ

Ở Úc, có ba cấp chính quyền được bầu thường xuyên: Liên Bang, Tiểu Bang hay Lãnh Thổ và Địa Phương. Mỗi cấp chịu trách nhiệm các vấn đề khác nhau và có thể đưa ra luật lệ riêng. Quý vị cần đi bầu trong các cuộc bầu cử cho mỗi cấp chính phủ.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về thời gian, địa điểm và cách thức đi bầu bỏ phiếu tại đây here.

Chính Phủ<br />
<strong>Liên Bang</strong>

Chính Phủ
Liên Bang

CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH:

Quốc Hội Liên Bang

NGƯỜI LÃNH ĐẠO:

Thủ Tướng

LOWER HOUSE (HẠ VIỆN):

House of Representatives (Hạ Nghị Viện)

UPPER HOUSE (THƯỢNG VIỆN):

Senate( Thượng Nghị Viện)

Quốc Hội Liên Bang được chia thành hai viện - House of Representatives (Hạ Viện) và Senate (Thượng viện).

Để luật được đưa ra, cần được cả hai viện thông qua.

Các trách nhiệm của chính phủ liên bang gồm có: nhập cư, hầu hết các dịch vụ xã hội, hưu bổng, quốc phòng, ngoại giao và thương mại. Chính Phủ Liên Bang cũng can dự vào các vấn đề y tế, giáo dục, môi trường và quan hệ lao động.

Chính Phủ <br />
<strong>Chính Phủ Tiểu Bang hay Lãnh Thổ </strong>

Chính Phủ
Chính Phủ Tiểu Bang hay Lãnh Thổ

CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH:

Quốc Hội Tiểu Bang hay Lãnh Thổ

NGƯỜI LÃNH ĐẠO:

Thủ Hiến hay Tổng bộ Trưởng

LOWER HOUSE (HẠ VIỆN):

Legislative Assembly or 
House of Assembly (Hội Đồng Lập Pháp hay Hạ Viện)

UPPER HOUSE (THƯỢNG VIỆN):

Legislative Council (Hội Đồng Lập Pháp)

Hầu hết các quốc hội tiểu bang được chia thành hạ viện và thượng viện, giống như quốc hội liên bang. Tuy nhiên, Queensland, Lãnh thổ Thủ đô Úc và Lãnh thổ Bắc Úc là đơn viện, có nghĩa là họ chỉ có một viện, Legislative Assembly (Hội Đồng Lập Pháp).

Để làm ra luật liên quan đến các vấn đề của nhà nước, luật cần phải được thông qua cả hai viện. Hoặc tại các đơn viện, luật pháp cần phải được thông qua một viện.

Các trách nhiệm của Tiểu Bang và Lãnh Thổ gồm có: trường học, bệnh viện, môi trường, đường bộ, đường sắt và giao thông công cộng, dịch vụ cộng đồng, cảnh sát và dịch vụ khẩn cấp.

Chính Phủ <br />
<strong>Local</strong>

Chính Phủ
Local

CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH:

City Councils/Shire Councils (Hội Đồng Thành Phố/Quận Hạt)

NGƯỜI LÃNH ĐẠO:

Thị Trưởng / Chủ Tịch Quận

Các Hội Đồng chăm sóc các nhu cầu của thành phố hay cộng đồng địa phương. Các đại diện hội đồng được gọi là aldermen hay councillors (Nghị Viên). Các cuộc họp hội đồng thường được mở cửa tự do.

Các trách nhiệm của chính quyền địa phương gồm có: bảo trì đường xá địa phương, thu gom rác thải, các quy định xây cất, sức khỏe cộng đồng và các tiện ích cộng đồng như hồ bơi. Lãnh Thổ Thủ Đô không có hội đồng thành phố, các chức năng của hội đồng thành phố thuộc Legislative Assembly (Hội Đồng Lập Pháp).

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các chính phủ ở Tiểu Bang hay Lãnh Thổ tại đây.

Xin tìm hiểu thêm

Trước khi đi bầu

Trước khi đi bầu, quý vị nên dành thời giờ để xem về vấn đề nào quan trọng nhất đối mình và cách có thể dùng lá phiếu của mình một cách tốt nhất. Chắc chắn biết các đảng phái chính trị và ứng cử viên độc lập khác đại diện cho điều gì và bỏ phiếu cho các ứng cử viên nào đại diện tốt nhất cho quan điểm của quý vị. Quý vị có thể tìm hiểu thêm cách quyết định bầu cho ai tại đây.

Xin tìm hiểu thêm

Danh sách kiểm phiếu

Hãy kiểm tra xem quý vị đã ghi danh chưa

Xin tìm hiểu thêm

Biết khi nào và đi bầu ở đâu

Xin tìm hiểu thêm

Biết cách bỏ phiếu

Xin tìm hiểu thêm

Quyết định bỏ phiếu ra sao

Xin tìm hiểu thêm

Liên minh Harmony sẽ cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên trong cuộc Bầu cử Liên bang trong bản tin của họ.

Đặt mua