Tham gia

Trong cuộc trưng cầu dân ý, có rất nhiều điều về cách thức quý vị nên bỏ phiếu như thế nào được đề cập đến, rất có thể trên đài phát thanh, qua phương tiện truyền thông xã hội, trên báo chí hoặc qua một cuộc thảo luận với người khác

Một số thông tin này có thể quan trọng cho quý vị xem xét. Tuy nhiên, một số thông tin có thể bị sai lệch, có khi vô tình, hoặc trong một số trường hợp, có chủ đích.

Điều quan trọng là phải xem xét thông tin quý vị thấy và nghe để xem liệu quý vị có thể tin tưởng và dựa vào các thông tin này mà quyết định không.

What to consider when viewing information:

  • Đáng tin cậy: thông tin có từ một nguồn đáng tin cậy hoặc được công nhận?
  • -Hiện hành: thông tin được phát hành khi nào?
  • An toàn: có thể đây là thông tin lừa đảo không?

Trong các cuộc trưng cầu dân ý, trang mạng AEC có một sổ thông tin sai lệch liệt kê các ví dụ về thông tin không chính xác về tiến trình trưng cầu dân ý: https://www.aec.gov.au/media/disinformation-register.htm

Để biết thêm các hướng dẫn và hỗ trợ, quý vị có thể tải xuống tờ truyền đơn Ngưng Lại và Xem Xét có in sẵn qua nhiều ngôn ngữ.