Trưng cầu dân ý là gì?

Hiến Pháp

Hiến Pháp Úc là bộ luật được đưa ra để điều hành nước Úc. Đây là một tài liệu quan trọng vì hiến pháp có hiệu lực tối cao trên hết các luật khác mà ngay cả Quốc Hội cũng không thể thay đổi được.

Hiến Pháp có hiệu lực từ ngày 01/01/1901 và gồm có tám chương.

Trong khi Hiến Pháp cho phép Quốc Hội đưa ra hoặc thay đổi luật, Hiến Pháp chỉ có thể được thay đổi thông qua cuộc trưng cầu dân ý.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về Hiến Pháp qua trang mạng của Australian Electoral Commission (Ủy Ban Bầu Cử Úc). (AEC)

Trưng cầu dân ý là gì?

Một cuộc bỏ phiếu để thay đổi Hiến Pháp Úc được gọi là trưng cầu dân ý. Cử tri được yêu cầu trả lời có hoặc không về các thay đổi được đề nghị.

Tất cả những người hội đủ điều kiện phải bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý. Điều này có nghĩa là nếu là công dân Úc trên 18 tuổi quý vị phải bỏ phiếu. Nếu hội đủ điều kiện nhưng không bỏ phiếu, quý vị có thể bị phạt.

Để thay đổi Hiến Pháp Úc nghĩa là các thay đổi sẽ trở thành luật. Để cho điều này xảy ra, sự thay đổi được đề nghị phải được chấp thuận bởi 'đa số kép' (‘double majority’) cử tri.