چطور مه ثبت نام کنوم؟

ویکتوریا

د ویکتوریا شمو باید د بین 21 روز از وقتیکه شمو مستحق رای دهی شدین ثبت نام کنین. شمو میتنین که ثبت نام کنین اگه شمو 17 ساله استین و شمو به طور اتومات ثبت نام استین وقتیکه 18 ساله شدین.

شمو میتنین که ثبت نام کنین اگه شمو:

  • تابعیت استرالیا دیرین
  • 18 ساله یا بالتر استین
  • د ویکتوریا بیشتر از یک ماه زنده گی کیدین

چطور مه ثبت نام کنوم؟

راهای مختلف استه که شمو میتنین ثبت نام کنین تا رای بیدین:

فورم ثبت نام بلدی انتخابات فیدرال و هر انتخابات ایالتی، تریتوری یا دولت محلی استه پس شمو فقط نیاز دیرین که یک دفه ثبت نام کنین. شمو باید مشخصات مربوط خو تازه کنین، مثلا اگه شمو آدرس خو تغیر دیدین

گزینه رای دهی خاص

ای کته گوری مربوط به کسایکه استه نیاز مندی خاص دیرن یا وضعیت مشخص دیرین که تاثیر سر ثبت نام کیدون شی دیره. مثلا، اگه شمو یک آدرس مشخص ندیرن. شمو میتنین که توخ کنین که آیا شمو واجد شرایط استین و درخواست بیدین که بلدی کته گوری خاص د اینجی درخواست بیدین.

آیا شمو ترجیع میدین که د زیبون از خود خو ثبت نام کنین؟

کمیسون انتخابات ویکتوریا (Victorian Electoral Commission) فورم ثبت نام د 20 زیبون د دسترس دیره. شمو میتینن که فورم ره د زیبون از خود خو از اینجی دانلود کنین و د یک پوش خط که بلدی شیم پرداخت شده (Reply Paid 66506 Melbourne VIC 8001) ریی کنین   (شمو نیاز د یک مهر ندیرین) یا از طریق ایمیل د elector@vec.vic.gov.au

رای دهنده خاموش

If you think your safety or the safety of your family could be put at risk if your address is made public on the electoral roll, you can apply to be a silent elector. Your name will be shown on the electoral roll, but your address will not. It is strongly recommended that other family members enrolled at your address with the same family name also become silent electors. اگه شمو فکر مونین که امنیت از شمو یا امنیت فامیل شیم د خط استه اگه آدرس از شمو د لیست رای دهی ثبت شونه، شمو میتنین که ثبت نام کنین که یک رای دهنده خاموش باشین. نام شیم د لیست رای دهی مالوم موشه، ولی آدرس شیم مالوم نموشه. ای خیلی جدی پیشنهاد موشه که اعضای فامیل شیم که د امو آدرس استه عین کار ره انجام بیدیه که اونا هم یک رای دهنده خاموش باشن.

اگه خطر حتمی بلدی امنیت از شمو استه و شمو نیاز دیرین که درخواست از شمو چابوک مد نظر گرفته شونه، شمو میتین د شماره 1300 805 478 زنگ بزنین.