ကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒ်လဲၣ်

ဘံးထိရံယါ (Victoria)

ဖဲဘံးထိရံယါအပူၤအံၤနလိၣ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ ၂၁ သီအတီၢ်အပူၤဖဲနဃုထၢတၢ်ဖးန့ၢ်လံ၀ဲလၢကဃုထၢတၢ်ဖးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နဆဲးလီၤနမံၤသ့ဖဲနသးမ့ၢ်အိၣ် ၁၇ နံၣ်ဒီးနမံၤကဘၣ်တၢ်ဆဲးလီၤအီၤတဘျီဃီဖဲနသးပှဲၤထီၣ် ၁၈ နံၣ်န့ၣ်လီၤ.

နဆဲးလီၤနမံၤလၢကဃုထၢတၢ်ဖးဖဲန-

  • မ့ၢ်နဲအီးစထြ့လယါထံဖိကီၢ်ဖိတဂၤ
  • မ့ၢ် ၁၈နံၣ်မ့တမ့ၢ်အါန့ၢ်အန့ၣ်ဒီး
  • အိၣ်ဆိးဖဲဘံးထိရံယါအပူၤယံၥ်န့ၢ်ဒံးတလါအသိးလီၤ.

ယကဘၣ်ဆဲးလီၤယမံၤဒ်လဲၣ်.

ျဲအိၣ်အါဘိလၢနဆဲးလီၤနမံၤလၢကဃုထၢတၢ်ဖးအဂီၢ်သ့၀ဲလီၤ.

တၢ်ဆဲးလီၤမံၤလံၥ်တကွီၢ်န့ၣ်တၢ်မၤအီၤသ့လၢဖဲၤဒရၢၤဒီးကီၢ်စဲၣ်, ကီၢ်ဖိလၢအပၢလီၤအသးမ့တမ့ၢ်လီၢ်က၀ီၤပဒိၣ်တၢ်ဃုထၢလၢအဘၣ်ထွဲလိၥ်အသး, ဒ်သိးနလိၣ်ဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤထဲတဘျီဧိၤန့ၣ်လီၤ. နကလိၣ်  မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ် န့ၣ်လီၤ.အဒိ, နမ့ၢ်ဆီတလဲနလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးအသိး

တၢ်ဆဲးလီၤမံၤလီၤဆီအတၢ်ဃုထၢ

တၢ်ဘျၢတခါအံၤမ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီမ့တမ့ၢ်တၢ်အိၣ်သးလီၤဆီတဖၣ်လၢအမၤဘၣ်ဒိအတၢ်ဆဲးလီၤအမံၤန့ၣ်ကသ့၀ဲသ့ၣ်သ့ၣ်လီၤ.အဒိ, နလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးလီၤတံၢ်လီၤဆဲးမ့ၢ်တအိၣ်၀ဲဘၣ်န့ၣ်အသိးလီၤ. နမၤကွၢ်နဲသ့မ့ၢ်နကြၢးတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးတၢ်ဘျၢတခါအံၤသ့၀ဲအဂ့ၢ်ဒီးပတံထီၣ်လၢကဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ဘျၢလီၤဆီအပူၤသ့ဖဲအံၤလီၤ.

နအဲၣ်ဒိးလၢကဆဲးလီၤမံၤလၢနကစၢ်ကျိၥ်န့ၣ်ဧါ.

ဘံးထိရံယါတၢ်ဃုထၢခီၤမံရှၢၣ်( Victorian Electoral Commission) အိၣ်ဒီးတၢ်ဆဲးလီၤမံၤအလံၥ်တကွီၢ်လၢပှၤတ၀ၢကျိၥ် ၂၀ ကျိၥ်န့ၣ်လီၤ. နဒီ(န)လိးလီၤ လံၥ်တကွီၢ်လၢနကျိၥ်သ့ဖဲအံၤ  ဒီးဆှၢက့ၤအီၤခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢးလၢတၢ်စံးဆၢလၢတၢ်ဟ့ၣ်လံအဘူးအလဲ 66506 Melbourne VIC 8001(နတလိၣ်ဘၣ်တၢ်ဂီၤခိၣ်ဘၣ်)မ့တမ့ၢ်အံမ့(လ)ဆူ  elector@vec.vic.gov.au
အအိၣ်တက့ၢ်

ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢတမၤဖျါအလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးဘၣ်တဂၤ

ဖဲနမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢနတၢ်ပူၤဖျဲးမ့တမ့ၢ်နဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်ပူၤဖျဲးမ့ၢ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်လီၢ်ပျံၤအလီၢ်ဖဲနအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲနီၢ်ဂံၢ်တၢ်မ့ၢ်ပာ်ဖျါအီၤလၢတၢ်ဃုထၢအစရီအလိၤအခါ,နပတံထီၣ်တၢ်ကမ့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဘှ့ၣ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်ဘှီၣ် တဂၤသ့လီၤ. နမံၤန့ၣ်တၢ်ကဒုးနဲၣ်ဖျါအီၤလၢ တၢ်ဃုထၢအစရီအပူၤသနာ်က့နအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲနီၢ်ဂံၢ်န့ၣ်တအိၣ်ဖျါဘၣ်. တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်၀ဲဒၣ်ဆူၣ်ဆူၣ် လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအဂၤလၢအဆဲးလီၤမံၤလၢနအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲနီၢ်ဂံၢ်လၢအအိၣ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိအမံၤတခါဃီစ့ၢ်ကီးကကဲထီၣ်ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဘှ့ၣ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်ဘှီၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လီၤပျံၤအလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဖုးလၢနတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်ဒီးနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ကကွၢ်ဆိကမိၣ်န့ၢ်နလံၥ်ပတံထီၣ်လၢဂ့ၢ်ဂီၤအူအဂီၢ်န့ၣ်, နကိးနဲ 1300 805 478. သ့၀ဲလီၤ.