نیوسوتویلز (NSW)

چی وقت و د کجا د نیوسوتویلز (New South Wales) رای بیدی

مه رای دیده میتنوم؟

شمو میتنین که د انتخابات نیوسوتویلز رای بیدین اگه شمو:

  • 18 ساله یا بالتر باشین
  • تابعیت (سیتیزن) استرالیا ره دیرین
  • باشنده نیوسوتویلز استین
  • ثبت نام کیدین که رای بیدین

اگه شمو تا تاریخ آخری ره ثبت نام نکیده باشین، هنوزم شمو د روز انتخابات میتنین که رای بیدین. د یک مرکز رای دهی بورین که ثبت نام کنین و د امو دقه رای بیدین. د یاد شیم باشه که شمو قد خود خو اسناد شناسایی بیرین، مثلا لیسانس موتروانی، یک اجازه نامه راننده گی (learner permit)، پاسپورت استرالیایی، یا کدم بیل فعلی برق خط کنسل که نام و آدرس از شمو ره نیشو بیدیه بیرین.

آیا مه باید رای بیدیم؟

اری، اگه شمو واجد شرایط بولو ره دیرین شمو باید رای بیدین. شمو ممکنه که 55 دالر جریمه شونین اگه شمو رای ندین بدون کدم دلیل قانع کننده بلدی ازیکه چرا شمو رای ندیدین.

چی وقت رای بیدی

انتخابات ایالتی 2023 نیوسوتویلز د روز شنبه 25 ماه مارچ برقرار موشه. رای دیدو از 8 صبح تا 6 بیگاه ره د امی روز واز استه.

اکثریت مردم د روز رای دیدو رای میدیه، شمو میتنین که پیش از وقت حضوری یا از طریق پوست (از طریق پوست) با گزینه های که تیلو ذکر شده رای بیدین.

د کجا رای بیدی

  • د روز انتخابات -  د یک مرکز رای دهی د نزدیک خانه شیم. معمولا ای یک جای مردمی استه، مثلا مکتب، کلیسا، یا کدم صالون. شمو میتنین مرکز رای دهی ره ازاینجی https://elections.nsw.gov.au/voters/where-do-i-vote پیدا کنین یا د شماره 736 135 1300 زنگ بزنین بلدی ازیکه بوفامین که کدم گزینه د دسترس استه.
  • پیش از روز رای دهی – دیک مرکز که پیش از روز رای دهی یا  از رای دهی از طریق پوست.
  • از طریق تیلفون رای بیدین – اگه شمو کور استی، چیم شیم کمزوره یا کدم معیوبیت جسمی دیرین میتنین که از کمک رای دهی تیلفونی استفاده کنین، بلدی مالومات غدرتر نزدیک د وقت انتخابات اینجی ره توخ کنین https://elections.nsw.gov.au/

چیز کار موشه د غرفه رای دهی یا مرکز رای دهی پیش از روز رای دهی

بورون غرفه رای دهی یا مرکز رای دهی، شمو شاید نماینده هارا و/یا کسایکه که افتخاری کار مونن که نماینده هارا کمک کنن اوش کنین. اونا شاید بلدی از شیم یک ورق بیدیه که کارد ’چطور رای بیدین‘ استه.

شمو نیاز نیه که پیروی از کارد که چطور رای میدین کنین اگه شمو نمیخوایین. ای شموره کمک مونه که چطور رای بیدین اگه شمو قد پالیسهای نماینده موافقت مونین. مگر، هنوزم شمو میتنین که بلدی نماینده رای بیدین و دیگه نماینده هارا رقمی شماره گذاری کنین که از کارد که چطور رای بیدین شماره گذاری کیده فرق دیشته باشه.

د داخل غرفه رای دهی، شمو کارمندای انتخابات نیوسوتویلز ره مینگرنین که د روی میز قد لیست از ناما شیشتن. شمو باید پیش کارمندای انتخابات بورین و نام خو ره چیک کنین. اونا از شمو نام و آدرس شیم، و اگه شمو ازی پیش د انتخابات رای دیده باشین پرسان مونه، و بلدی ازیکه ناحیه از شمو را پیدا کنه. کارمندای انتخابات بلدی از شمو دو ورق رای دهی میدیه و بلدی شیم نیشو میدیه که د کجا شمو رای بیدین.

شمو د بین غرفه کارتنی رای میدین. غرفه ها د بین خو دیوال دیره که هیچکس دیگه نمینگرنه که شمو چطور رای میدین. د بین غرفه پنسیل استه که شمو میتنین استفاده کنین تا رای خو بیدین ولی شمو همچنان میتنین که پنسیل یا قلم از خود خو ره استفاده کنین.

اگه شمو نیاز د کمک دیرین که ورق رای دهی ره پور کنین، شمو میتنین که یک نفر کمکی یا دوست خو قد خو بوبرین. کارمندای انتخابات هم میتنه قد از شمو کمک کنن. ای شخص کمکگار نباید بلدی از شمو بوگیه که بلدی از کی رای بیدین و نباید بدون اجازه شیم بلدی هیچ کس بوگیه که شمو چطور رای ددین.


چیزکار مونین اگه شمو د روز انتخابات د خارج از کشور باشین یا د شار دیگه باشین؟

اگه شمو د دوران روز انتخابات سفر مونین (چی د استرالیا یا خارج)، شمو متنین که یا:

  • پیش از وقت د یک مرکز پیش از روز انتخابات رای بیدین
  • از طریق پوست رای بیدین. بسته رای دهی ره میتنه که د خانه شیم ریی کنه، یا د هر آدرس که شمو انتخاب کنین چی د استرالیا باشه یا چی د خارج.

همچنان شمو میتنین بلدی کمیسون انتخابات نیوسوتویلز (NSW Electoral Commission) د شماره 1300 135 736  زنگ زده بلدی ازیکه مالومات غدرتر بیگرین.