نیوسوتویلز (NSW)

رای دهی از طریق پوست د نیوسوتویلز (New South Wales)

بلدی ازیکه از طریق پوست رای بیدین، شمو میتنین که بلدی رای دیدو از طریق پوست از روز دوشنبه، 16 ماه جنوری 2023 تا 20 ماه مارچ 2023 ثبت نام کنین. کمیسون انتخابات نیوسوتویلز (NSW Electoral Commission) بلدی شیم یک بسته ورقای انتخاباتی ره هاز طریق پوست ریی مونه. رای دیدو از طریق پوست مفت استه.

شمو میتنین که ازی طریقا درخواست بیدین

 • آنلاین
 • از طریق مکمل کیدو و ریی کیدو درخواست از طریق پوست.
 • به حیث رای دیدو پوستی عمومی راجستر کنین. رای دهنده گان عمومی پوستی نیاز نیه که بلدی رای دیدو از طریق پوست درخواستی بیدیه چون بلدی ازوا ورقای انتخاباتی اتوماتی ریی موشه. مالومات غدرتر که چطور

درخواست بیدین نزدیک د وقت انتخابات پخش موشه. بلدی مالومات غدرتر اینجی ره توخ کین

تاریخ آخر کی استه؟

 • درخواست از شمو قد کمیسون انتخابات نیوسوتویلز (NSW Electoral Commission) باید تا سات 6 بجه بیگا روز دو شنبه پیش از روز انتخابات باشه.
 • منیجر انتخابات نیوسوتویلز باید ورقای رای دهی مکمل از شموره تا 6 بجه بیگاه روز چارشنبه باد از روز انتخابات بیگره.

آیا مه مستحق استوم؟

شمو میتنین که درخواست بیدین اگه شمو:

 • خارج از نیوسوتویلز استین
 • بیشتر از 8 کیلومتر از مرکز رای دهی د روز انتخابات دور استین
 • سفر مونین و د روز انتخابات د یک مرکز رای دهی شرکت کنین
 • یک مریضی شدید یا کدم وضعیت دیگه دیرین که نمیتنین د روز انتخابات د یک مرکز رای دهی بورین
 • نزدیک د ولادت استین
 • یک عضویت مذهبی یا باور دیرین که نمیتنین د روز انتخابات د یک مرکز رای دهی بورین
 • د یک زندان استین و بلدی شیم اجازه نمیدیه که د روز انتخابات د یک مرکز رای دهی بورین
 • مراقبت از یک نفر خارج از شفاخانه مونین، که باعث موشه که نتنین د روز انتخابات د یک مرکز رای دهی بورین
 • یک رای دهنده خاموش استین
 • یک نفر استین که معیوبیت دیرین
 • د ای باور استین که رفتو د یک مرکز انتخاباتی د روز رای دهی باعث موشه که امنیت از شموره یا فامیل شیم ره د خطر بیندیزنه.

رای دیدو از طریق پوستی

بلدی شیم دو ورق مالوماتی ریی موشه، یک ورق مالوماتی که بلدی شیم موگیه که چیز کار کنین و یک پوش خط.

شمو باید ورقای رای دهی ره تشکی پور کنین. شمو میتنین از کدم نفر بخوایین که شموره کمک کنه، مگر ای نفر کمکگار نباید بلدی از شمو بوگیه که بلدی از کی رای بیدین و نباید بدون اجازه شیم بلدی هیچ کس بوگیه که شمو چطور رای ددین.

هروقتی که شمو هردو ورق رای دهی ره پور کدین، د بین یک پوش خط اندز کنین و دان پوش خط ره بسته کنین. ای خط ره هرقدر زود که امکان شی باشه ریی کنین. شمو نیاز د مهر بلدی ازی خط ندیرین.