نیوساث ویلز

رأی پستی در نیو ساث ویلز NSW

برای رأی دادن از طریق پست، می توانید از دوشنبه ۱۶ جنیوری ۲۰۲۳ تا دوشنبه ۲۰ مارس ۲۰۲۳ ، برای رأی دادن از طریق پست در انتخابات ایالتی نیوساث ویلز درخواست بدهید. کمیسیون انتخابات نیو ساث ویلز(NSW Electorial Commission) یک بسته رأی را از طریق پست به شما روان می کند که باید آنرا با پست به آنها برگردانید . رأی گیری پستی مجانی است .

می توانید به روش های زیر درخواست کنید

 • آنلاین
 • با تکمیل و روان کردن درخواست از طریق پست
 • ثبت نام به عنوان رأی دهنده پستی عمومی general postal voter.  رأی دهندگان عمومی پستی برای رأی پستی ضرورت ندارند در خواست کنند. زیرا برگه های رأی بطور خود کار برای آنها روان می شود.

.برای معلومات بیشتر به  این جا   مراجعه کنید.

مهلت زمانی چقدر است؟

 • درخواست شما باید تا ساعت ۶ بعد از ظهرروز دوشنبه قبل از روز انتخابات در کمیسیون انتخابات نیو ساث ویلز NSW Electoral Commission)) باشد.
 • مدیر انتخابات نیو ساث ویلز باید برگه های رأی تکمیل شده شما را تا ساعت ۶ بعد از ظهر روز چهارشنبه پس از روز انتخابات دریافت کند.

آیا من واجد شرایط هستم؟

شما می توانید درخواست کنید اگر:

 • خارج از نیو ساث ویلز خواهید بود
 • در روز انتخابات بیش از ۸ کیلومتر از مرکز رأی گیری فاصله داشته باشید
 • در سفر خواهید بود و نمی توانید در روز انتخابات در مرکز رأی گیری حضور یابید.
 • مریضی یا شرایط سخت و جدی دارید که شما را از حضور در مرکز رأی گیری در روز انتخابات باز می دارد
 • نزدیک به زمان زایمان هستید
 • عضو مذهب یا دارای عقایدی باشید که مانع حضور شما دریک مرکز رأی گیری در روز انتخابات شود.
 • درمراکز تأدیب و بندی هستید و از حضور در مرکز رأی گیر در روز انتخابات ممنوع شده اید
 • از کدام شخصی خارج از شفا خانه مراقبت می کنید که مانع حضور شما در مرکز رأی گیری در روز انتخابات می شود
 • در روز انتخابات کار می کنید
 • رأی دهنده خاموش هستید
 • یک فرد معلول هستید
 • باور دارید که حضور در یک مرکز رأی گیری در روزانتخابات، امنیت شما یا خانواده شما را به خطر می اندازد.

رأی دادن از طریق پست

دو برگه رأی، یک جزوه که به شما می گوید کدام کاری باید انجام دهید و یک پاکت  برای شما روان خواهد شد.

برگه های رأی را باید به صورت مخفی خانه پری کنید. می توانید از کدام شخصی بخواهید به شما کمک کند. اما آن شخص نباید به شما بگوید به کدام فرد رأی دهید و بدون رضایت شما نباید به کسی بگوید که شما به کدام شخص رأی داده اید.

وقتی برگه های رأی را خانه پری کردید، آنها را داخل پاکت کرده و درب آنرا بچسبایند.در اولین فرصت آنرا روان کنید. شما به تمبر ضرورت ندارید.