နူစီး၀့(စ) (New South Wales)

လံၥ်ပရၢတၢးတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးဖဲ နူစီး၀့(စ) (NSW)

လၢကဃုထၢတၢ်ဖးခီဖျိလံၥ်ပရၢန့ၣ်, နပတံထီၣ်လၢကဃုထၢတၢ်ဖးခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢးဖဲ ၂၀၂၃ ကီၢ်စဲၣ်အတၢ်ဃုထၢန့ၣ်သ့ဖဲ မုၢ်ဆၣ်, လါယနူၤအါရံၤ ၁၆ သီ ၂၀၂၃ တုၤမုၢ်ဆၣ် လါမးရှး ၂၀ သီ ၂၀၂၃ န့ၣ်လီၤ. NSW တၢ်ဃုထၢအခီၤမံရှၢၣ် ( NSW Electoral Commission) ကဆှၢန့ၢ်နၤတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလံၥ်က့ခီဖျိလံၥ်ပရၢလၢနကလိၣ်ဆှၢကဒါက့ၤဆူအ၀ဲသ့ၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.  တၢ်ဆှၢလံၥ်လၢတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအဂီၢ်အံၤတလၢၥ်ဘူၣ်လၢၥ်စ့ၤ၀ဲဘၣ်.

နပတံထီၣ်သ့ခီဖျိ

 • လီကျိၤခိၣ်
 • ခီဖျိမၤပှဲၤဒီးဆှၢကဒါက့ၤလံၥ်ပတံထီၣ်အံၤလၢလံၥ်ပရၢတၢး
 • ဆဲးလီၤမံၤဒ် တၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအကလုၥ်ကလုၥ်ခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢး အသိး. တၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအကလုၥ်ကလုၥ်ခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢးန့ၣ်တလိၣ်ပတံထီၣ်၀ဲတၢ်ဃုထၢခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢးန့ၣ်ဘၣ်ခီဖျိတၢ်ကဆှၢန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးလံၥ်က့ဒၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအါထီၣ်ဘၣ်ဃးကဘၣ်ပတံထီၣ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်တၢ်ကဘိးဘၣ်ရၤလီၤအီၤဖဲအဘူးထီၣ်ဒီးတၢ်ဃုထၢအခါန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဂ့ၢ်အါထီၣ်အဂီၢ်ကွၢ်ဘၣ် ဖဲအံၤ တက့ၢ်.

မုၢ်နံၤအလီၢ်ခံကတၢၢ်န့ၣ်ဆံးယံၥ်လဲၣ်.

 • နလံၥ်ပတံထီၣ်န့ၣ်ကဘၣ်တုၤဆူ NSW တၢ်ဃုထၢအခီၤမံရှၢၣ် ( NSW Electoral Commission) ဖဲ ၁၈.၀၀ နၣ်ရံၢ် ဖဲမုၢ်ဆၣ်တချုးတၢ်ဃုထၢအနံၤဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • NSW တၢ်ဃုထၢအပှၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အခိၣ်တဂၤကဘၣ်ဒိးန့ၢ်၀ဲနတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလံၥ်က့န့ၣ်ဖဲ ၁၈.၀၀ နၣ်ရံၣ်ဖဲမုၢ်ပျဲၤဖဲတၢ်ဃုထၢအမုၢ်နံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

ယကြၢးဘၣ်လၢကဃုထၢတၢ်ဖးန့ၣ်ဧါ.

နပတံထီၣ်သ့ဖဲန-

 • ​ ကအိၣ်လၢ NSW အချၢအခါ
 • နကအိၣ်ယံၤဒီးတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလီၢ်ခၢၣ်သး ၈ km ဖဲတၢ်ဃုထၢအနံၤ
 • နကလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ဒီးလဲၤထီၣ်၀ဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလီၢ်ခၢၣ်သးဖဲတၢ်ဃုထၢအနံၤ
 • အိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢအနးအကျံၤမ့တမ့ၢ်တၢ်အိၣ်သးလၢကတြီနၤလၢကလဲၤထီၣ်၀ဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလီၢ်ခၢၣ်သးဖဲတၢ်ဃုထၢအနံၤ
 • ဘူးထီၣ်လၢနဖိဆံးကအိၣ်အခါ
 • အိၣ်ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအကရၢမ့တမ့ၢ်တၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်လၢကတြီ၀ဲနၤလၢကလဲၤထီၣ်၀ဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလီၢ်ခၢၣ်သးဖဲတၢ်ဃုထၢအနံၤ
 • ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်လၢတၢ်ဘှီဘၣ်က့ၤသကဲးပ၀းအလီၢ်ခၢၣ်သးလၢကတြီနထီၣ်တၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလီၢ်ခၢၣ်သးဖဲတၢ်ဃုထၢအနံၤ
 • ကွၢ်ထွဲကဟုကယၥ်ပှၤတဂၤဂၤလၢတမ့ၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်အပူၤဘၣ်, လၢကတြီနၤလၢကလဲၤထီၣ်၀ဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလီၢ်ခၢၣ်သးဖဲတၢ်ဃုထၢအနံၤ
 • ကဘၣ်ဖံးမၤတၢ်ဖဲတၢ်ဃုထၢအနံၤ
 • မ့ၢ်၀ဲပှၤဃုထၢတၢ်ဖးဖိလၢတပၥ်ဖျါလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးတဂၤ
 • မ့ၢ်ပှၤလၢအိၣ်ဒီးသးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤလၢတလၢပှဲၤဘၣ်တဂၤ
 • နၥ်လၢနမ့ၢ်လဲၤထီၣ်တၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလီၢ်ခၢၣ်သးဖဲတၢ်ဃုထၢအနံၤန့ၣ်ကပၥ်နနီၢ်ကစၢ်တၢ်ပူၤဖျဲးမ့တမ့ၢ်တၢ်ပူၤဖျဲလၢနဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်လၢတၢ်လီၤပျံၤအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢးတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖး

တၢ်ကဆှၢဃီၤန့ၢ်နၤတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလံၥ်က့ခံဘ့ၣ်, လံၥ်က့ဘိးဘၣ်ရၤလီၤလၢအတဲဘၣ်နၤကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်အဂ့ၢ်, ဒီးလံၥ်ဒၢတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

နကဘၣ်မၤပှဲၤထီၣ်တၢ်ဃုထၢအလံၥ်က့လၢတၢ်ခူသူၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. နမၢပှၤတဂၤလၢကမၤစၢၤနၤသ့၀ဲ, ဘၣ်ဆၣ်ပှၤတဂၤအံၤတဘၣ်တဲဘၣ်နၤလၢနကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢမတၤအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်ဒီးတဘၣ်တဲဘၣ်မတၤမးလၢကဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဖးဒ်လဲၣ်လၢတပၣ်ဒီးနတၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးန့ၣ်ဘၣ်.

တုၤနမၤပှဲၤထီၣ်တၢ်ဃုထၢအလံၥ်ခံက့လံတစု, ထၢနုၥ်ဘၣ်အီၤဆူလံၥ်ဒၢအပူၤဒီးစဲတံၢ်အီၤတက့ၢ်.  ဆှၢကဒါက့ၤအီၤဖဲအဆိအချ့တသ့ဖဲအသ့ကတၢၢ်တက့ၢ်. နတလိၣ်ဘၣ်တၢ်ဂီၢ်ခိၣ်န့ၣ်ဘၣ်.