နူစီး၀့(စ) (New South Wales)

နကဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဖးဖဲ နူစီး၀့(စ) (NSW) လၢအဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ်ဒီးတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်

ယဃုထၢတၢ်ဖးသ့ဧါ

နဃုထၢတၢ်ဖးဖဲ NSW ကီၢ်စဲၣ်အပူၤသ့၀ဲဖဲနမ့မ့ၢ်-

နမ့ၢ်တဆဲးလီၤဘၣ်နမံၤလၢနံၤသီလၢတၢ်ဟ့ၣ်ပၥ်အတီၢ်ပူၤဘၣ်န့ၣ်, နဟ့ၣ်တၢ်ဖးသ့ဒံး၀ဲဖဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအနံၤန့ၣ်လီၤ. လဲၤကွၢ်ဘၣ်ဖဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလီၢ်လၢကဆဲးလီၤနမံၤဒီးဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲတၢ်လီၢ်အ၀ဲန့ၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်. မၤလီၤတံၢ်ဘၣ်လၢနကဟဲစိၥ်ဃုၥ်တၢ်နီၣ်လိသိလ့ၣ်အလဲၤစ့ၤ, အီးစထြ့လယါတၢ်ခီကီၢ်အလံၥ်, မ့တမ့ၢ်လီမ့ၣ်အူစ့အလုၢ်အဘူးအလဲလံၥ်ကဒွဲမ့တမ့ၢ်ကီၣ်ကးကရၢဟံၣ်ဃီအလုၢ်အပှ့ၤလံၥ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢအအိၣ်လၢနမံၤဒီးဖျါဃုၥ်နလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.  ပျဲ နူစီး၀့(စ)တၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးခီမံရှၢၣ် (NSW Electoral Commission) အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢနတဆဲးလီၤဘၣ်နမံၤဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်မၤစၢၤနၤသ့၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ယကလိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးစ့ၢ်ဧါ

မ့ၢ်, နမ့ၢ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးတၢ်ဘျၢဒ်စရီပၥ်ဖျါအဖီခိၣ်အသိးန့ၣ်နကဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဖးန့ၣ်လီး. နဒိးန့ၢ်ဘၣ်စ့အီၣ်လိး ၅၅ ဒီလၤသ့၀ဲဖဲနမ့ၢ်တဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ပဲၥ်ထံနီၤဖးလၢအဂ့ၤလၢဘၣ်မနုၤလၢနဟ့ၣ်တၢ်ဖးတသ့ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဆံးယံၥ်လဲၣ်

၂၀၂၃ NSW ကီၢ်စဲၣ်တၢ်ဃုထၢန့ၣ်တၢ်ကမၤအီၤဖဲ မုၢ်ဘူၣ် လါမးရှး ၂၅ သီန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးန့ၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤဖဲ ၀၈.၀၀-၁၈.၀၀နၣ်ရံၣ်အဘၢၣ်စၢၤဖဲနံၤအ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ပှၤအါဒံအါဂၤကဟ့ၣ်၀ဲတၢ်ဖးဖဲတၢ်ဃုထၢအနံၤန့ၣ်လီၤ. နဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲတၢ်ဃုထၢအမုၢ်နံၤမ့ၢ်တသ့၀ဲဘၣ်န့ၣ်, နဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖးသ့လၢနနီၢ်ကစၢ်မ့တမ့ၢ်ခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢး(လံၥ်ပရၢတၢးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖး)ဖဲတၢ်ဃုထၢအဂၤတဖၣ်အကျါဒ်တၢ်ပၥ်ဖျါအဖီလၥ်အသိးလီၤ.

ကဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဖးဖဲလဲၣ်

  • ဖဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအနံၤ - ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်ခၢၣ်သးဘူးဒီးနဟံၣ်.  တၢ်အံၤအါတက့ၢ်မ့ၢ်ပဒိၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အလီၢ်တဖၣ်, ဒ်အမ့ၢ် ကၠိ, သရိၥ်, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဒၢးဖးဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလီၢ်တဖၣ်သ့၀ဲဖဲအံၤ-  https://elections.nsw.gov.au/voters/where-do-i-vote မ့တမ့ၢ်ကိးဘၣ်  1300 135 736 လၢကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဃုထၢမနုၤအိၣ်၀ဲအဂီၢ်လဲၣ်တက့ၢ်.
  • တချုးဒံးတၢ်ဃုထၢအနံၤ-ဖဲတၢ်ဃုထၢဆိတၢ်ဖးအလီၢ်ခၢၣ်သးတဖၣ် မ့တမ့ၢ် ခီဖျိ  လံၥ်ပရၢတၢးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖး.န့ၣ်လီၤ. နဟ့ၣ်တၢ်ဖးသ့ဖဲတၢ်ဃုထၢဆိအလီၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ်ဖဲ မုၢ်ဘူၣ် လါမးရှး ၁၈ သီဒီးမုၢ်ဖီဖး လါမးရှး ၂၄ သီအဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ.
  • ဟ့ၣ်တၢ်ဖးခီဖျိလီတဲစိ- နသူနဲလီတဲစိတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးသ့ဖဲနမ့မ့ၢ်ပှၤမဲၥ်တထံၣ်တၢ်ဘၣ်တဂၤ, အိၣ်ဒီးမဲၥ်ချံတၢ်ထံၣ်လၢအကဒုမ့တမ့ၢ်အိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤသးခိၣ်နူၥ်တလၢပှဲၤဘၣ်တဂၤ, ကွၢ်ဘၣ်ဖဲအံၤလၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်အဂီၢ်ဖဲအဘူးထီၣ်ဒီးတၢ်ဃုထၢအခါတက့ၢ် https://elections.nsw.gov.au/

ဖဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအဒၢးမ့တမ့ၢ်တၢ်ဃုထၢဆိတၢ်ဖးအလီၢ်ခၢၣ်သးတဖၣ်န့ၣ်တၢ်မနုၤကကဲထီၣ်အသးလဲၣ်.

ဖဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအဒၢးအချၢမ့တမ့ၢ်တၢ်ဃုထၢဆိတၢ်ဖးအလီၢ်ခၢၣ်သးန့ၣ်, နကထံၣ်ဘၣ်ပှၤဒိးဃုထၢအသးဒီး/မ့တမ့ၢ်ပှၤမုၥ်သးကလီတဖၣ်မၤစၢၤ၀ဲပှၤဒိးဃုထၢအသးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.အ၀ဲသ့ၣ်ကဟ့ၣ်ဃီၤနၤလံၥ်က့တဖၣ်လၢအဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ’ကဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဖးဒ်လဲၣ်အကး’န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်တအဲၣ်ဒိးဘၣ်တခီ, နတလိၣ်ဟံးန့ၢ်မ့တမ့ၢ်လူၤပိၥ်ထွဲကဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဖးဒ်လဲၣ်အကးန့ၣ်ဘၣ်. မၤစၢၤနၤသ့လၢကဆၢတဲၥ်၀ဲနကဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဖးဒ်လဲၣ်ဖဲနမ့ၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိၥ်ပှၤဒိးဃုထၢအသးအတၢ်ဘျၢတဖၣ်အခံန့ၣ်လီၤ.  ဘၣ်ဆၣ်, နဃုထၢပှၤလၢအဒိးဃုထၢအသးသ့ဒံး၀ဲဒီးပၥ်အဂၤတဖၣ် အပတီၢ်လၢအလီၢ်လီၤဆီဒၣ်၀ဲအါန့ၢ်ဒံးတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအကးဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးန့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအဒၢးပူၤတဖ့ၣ်, နကထံၣ်ဘၣ် NSW ပှၤဒိးဃုထၢအသးပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဖဲစီၢ်နီၤခိၣ်ဃုၥ်ဒီးပှၤအမံၤအသၣ်အစရီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နကဘၣ်မၤလီၤတံၢ်အီၤဃုၥ်ဒီးတၢ်ဃုထၢအပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါန့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်ကသံကွၢ်နမံၤ, နလီၢ်အိၣ်ဆိးထံး, မ့ၢ်နဃုထၢတ့ၢ်လံတၢ်ဖးလၢတၢ်ဃုထၢအပူၤလံဧါ, ဒီးကမၤလီၤတံၢ်နတၢ်ဃုထၢအဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဃုထၢအပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါကဟ့ၣ်လီၤနၤတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလံၥ်က့ခံဘ့ၣ်ဒီးကနဲၣ်ဃီၤနၤဆူနကဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

နကဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဖးဖဲစးခိဖၢ်အဒၢတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအဒၢးပူၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒၢးတဖၣ်န့ၣ်တၢ်ကနီၤဖးအဆၢတဖၣ်ဒ်သိးမတၤမးတထံၣ်၀ဲနဟ့ၣ်တၢ်ဖးဒ်လဲၣ်န့ၣ်ဘၣ်လီၤ. ဒၢးတဖၣ်န့ၣ်အိၣ်ဒီးစၢၢ်ဘိလၢနကသူအီၤလၢကမၤနီၣ်နတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအဂီၢ်, ဘၣ်ဆၣ်နသူနကစၢ်စၢၢ်ဘိမ့တမ့ၢ်ထိၣ်ဒံးဘိသ့၀ဲန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်လိၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢကမၤပှဲၤတၢ်ဃုထၢစးခိက့တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, နလဲၤကိးဃုၥ်ပှၤမၤစၢၤနၤမ့တမ့ၢ်တံၤသကိးတဂၤဃုၥ်ဒီးနၤသ့၀ဲလီၤ. တၢ်ဃုထၢအပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်မၤစၢၤနၤသ့၀ဲစ့ၢ်ကီးလီၤ.ပှၤမၤစၢၤတၢ်တဂၤအံၤတဘၣ်တဲဘၣ်နၤလၢနကဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဖးလၢမတၤလဲၣ်ဒီးတဘၣ်တဲဘၣ်ပှၤနီတဂၤလၢလၢနဃုထၢတၢ်ဖးဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်မ့တမ့ၢ်လၢနတၢ်အၢၣ်လီၤထွဲအီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.


နမ့ၢ်အိၣ်လၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤမ့တမ့ၢ်ကီၢ်စဲၣ်အဂၤဖဲတၢ်ဃုထၢအမုၢ်နံၤန့ၣ်နကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်.

နမ့ၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ဖဲတၢ်ဃုထၢအမုၢ်နံၤ(ဖဲအီးစထြ့လယါအကီၢ်ပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤမ့တမ့ၢ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤ)န့ၣ်, နမၤနဲ-

  • တၢ်ဃုထၢဆိတၢ်ဖးဖဲတၢ်ဃုထၢဆိတၢ်ဖးအလီၢ်ခၢၣ်သး
  • ဃုထၢတၢ်ဖးခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢးအလံၥ်ဒၢလၢတၢ်ဆှၢဃီၤဆူနဟံၣ်အလီၢ်အိၣ်ဆိးထံး, မ့တမ့ၢ်လီၢ်အိၣ်ဆိးထံးလၢနဟ့ၣ်ထီၣ်လၢအီၤစထြ့လယါအပူၤမ့တမ့ၢ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤန့ၣ်သ့၀ဲလီၤ.

နကိးစ့ၢ်ကီး NSW တၢ်ဃုထၢအခီၤမံရှၢၣ် ( NSW Electoral Commission) သ့ဖဲ 1300 135 736 လၢကဃုအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.