Victoria (VIC)

Cách hoạt động của Quốc hội VIC

Điều quan trọng là phải hiểu cách hoạt động của Quốc hội Victoria và cách bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử để làm cho lá phiếu của quý vị có hiệu quả.

Ở Victoria, cứ bốn năm một lần quý vị bầu cử các ứng cử viên vào quốc hội một cách dân chủ để họ đại diện cho quý vị và thay mặt quý vị xem xét và đưa ra luật.

Những ứng cử viên này thường - nhưng không phải lúc nào cũng - thành viên của các đảng chính trị. Các đảng chính trị có thể trở thành Chính phủ Victoria nếu đa số (ít nhất là 45) ứng cử viên của họ đắc cử. Đảng lớn nhất không thể thành lập chính phủ được gọi là Phe đối lập (Opposition). Một đảng không chiếm đa số có thể thành lập chính phủ nếu liên minh với các đảng và ứng cử viên khác để có đa số.

Các ứng cử viên không thuộc về một đảng được gọi là ứng cử viên độc lập. Các ứng cử viên độc lập và thành viên của các đảng nhỏ hơn được bầu và không tham gia chính phủ hoặc phe đối lập, đôi khi họ được gọi là Nghị sĩ Độc lập (Crossbench).

Các ứng cử viên đắc cử được gọi là Dân biểu Hạ Nghị Viện (Legislative Assembly) (MLA) hoặc Nghị sĩ Thượng Nghị Viện (Members of the Legislative Council) (MLC). Họ đại diện cho một quận hay 'cử tri' nào đó trong Hội Đồng Lập Pháp hay 1 trong 8 khu vực trong Hội Đồng Lập Pháp.


Quốc hội VIC được tạo thành từ hai phần được gọi là nhà:

Hạ Nghị Viện (Hạ Viện) The Legislative Assembly (Lower House)

Bao gồm 88 thành viên. Đây là nơi luật pháp được đưa ra, và ngân sách tiểu bang được thông qua. Thủ hiến, người lãnh đạo chính quyền tiểu bang, được bầu tại viện này.


Thượng Nghị Viện (Thượng Viện)

Bao gồm 40 thành viên. Đây là nơi mà các luật đã được Hạ Viện thông qua được xem xét lại.

Bỏ phiếu cho các ứng cử viên ở cả hai viện đều rất quan trọng vì cả hai đều có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định của chính phủ. Cả hai viện cần phải thống nhất trước khi luật mới được đưa ra.

Để biết thêm chi tiết, truy cập trang mạng Quốc hội VIC.